Sök på webbplatsen

Mikrostöd till lokal utveckling - MILOU

Under våren 2017 hade Kustlandet en utlysning där föreningar kunde söka stöd för att genomföra insatser för att främja utbudet av service, fritid och kulturaktiviteter. Intresset var stort och resulterade i 28 aktiviteter på lika många platser inom Kustlandets geografi. Aktiviteterna har fördelat på två projekt MILOU-lokala fritidsaktiviteter och MILOU-lokala arenor. Nedan följer en sammanställning på aktiviteterna som kommer att genomföras inom ramen för MILOU projekten.  

MILOU-lokala fritidsaktiviteter 

Syftet med projektet är att förbättra livskvalitén för boende inom Kustlandets område genom aktiviteter som främjar utbudet av service, lokala evenemang och fritidsaktiviteter. Samt att aktiviteterna stärker gemenskapen och den lokala identiteten

Besöksmål Vånevik
Genomförare: Våneviks samhällsförening

Genomförarna ska inom denna aktivitet röja upp vandringsleder i Vånevik och informera om det glo som finns i området och hur man arbetar med dess bevarande. Syftet med aktiviteten är att utöka fritidsutbudet och öka områdets attraktion som besöksmål. Målet med projektet är att områdets vandringleder ska vara mer tillgängliga och att besökare kan ta del av information om gloet.

Utveckling av scoutverksamhet
Genomförare: Kvillinge scoutkår

Genomförarna ska inom denna aktivitet utöka kapaciteten för scoutverksamheten så att fler barn och ungdomar har möjlighet att delta.  Syftet med aktiviteten är att uppmuntra fler unga att vistas ute i naturen och skapa fler lokala fritidsaktiviteter. Målet är att fler barn och ungdomar kan delta på föreningens lägerverksamhet och intresset för att gå med i scouterna ökar.

Biodlardag
Genomförare: Vikbolandets biodlarförening

Genomförarna ska inom denna aktivitet marknadsföra och genomföra en biodlardag på Vikbolandet. Syftet med aktiviteten är att informera om biodlingens nytta för miljö och samhälle för att få fler att intressera sig för biodling samt att skapa ett evenemang som kan vidareutvecklas till ett återkommande event. Målet med projektet är en genomförd biodlardag och att intresset för biodling ökar.

Utökat aktivitetsutbud och gemenskap i Gunnebo
Genomförare: Föreningen Gunnebo Folkets Hus
Genomförarna ska inom denna aktivitet förbereda och marknadsföra föreläsningar och aktiviteter inom olika teman i Gunnebo Folkets Hus. Syftet är att utöka aktivitetsutbudet i Gunnebo och stärka Folkets hus roll som mötesplats på orten. Målet med projektet är åtta genomförda föreläsningar. Målet är också att aktiviteten leder till att fler vill engagera sig i utvecklingsarbetet på orten så att fler gemenskapsfrämjande aktiviteter 

Trygghet och gemenskap Aspöja
Genomförare: Aspöja bygdegårdsförening

Genomförarna ska inom denna aktivitet uppgradera räddningsutrustningen så att den är anpassad för räddningsarbete i skärgården. I aktiviteten ingår även utbildning för fast- och fritidsboende i hantering av utrustningen. Genomförarna ska även arrangera evenemang för att stärka gemenskapen mellan fast och fritidsboende. Syftet är att skapa trygghet för boende och besökare på Aspöja samt stärka gemenskapen. Målet med aktiviteten är att Aspöja är utrustad med räddnings-utrustning anpassad för skärgården och att boende har fullgod kännedom om hur den ska användas. 

Barn- och ungdomsverksamhet i Loftahammar
Genomförare: Loftahammars golfklubb

Genomförarna ska i samarbete med lokala föreningar starta upp barn- och ungdomsverksamhet i golfklubbens föreningshus. Under en kväll i veckan i totalt 20 veckor ska det ordnas fritidsaktiviteter för barn och ungdomar. Syftet är att skapa en sammanhållning och gemenskap bland barn och ungdomar i Loftahammar med omnejd. Målet är att skapa en samlingspunkt och fler fritidsaktiviteter för unga i området. 

Kuddby hinderbana
Genomförare: Kuddby IF

Genomförarna ska inom denna aktivitet bygga en hinderbana på Helgestad IP som ska kunna nyttjas av allmänheten. Syftet är att främja fysisk aktivitet och skapa mer lokala fritidsaktiviteter. Målet med aktiviteten är en hinderbana på Helgestad IP och ett utökat utbud av fritidsaktiviteter i området. 

Uppstart av boll och lek verksamhet i Kättinge
Genomförare: Kättinge I
F
Genomförarna ska inom denna aktivitet starta upp boll- och lekverksamhet för barn mellan 4 - 6 år. Syftet är att främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar och skapa mer lokala fritidsaktiviteter. Målet med aktiviteten är en uppstartat verksamhet för barn mellan 4-6 år och ett ökat intresse för fortsatt delaktighet i klubbens verksamhet.

Uppstart av boll och lek verksamhet i Överum
Genomförare: Överums IK

Genomförarna ska inom denna aktivitet starta upp boll- och lekverksamhet för barn mellan 5- 7 år i Överum. Syftet är att främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar och skapa mer lokala fritidsaktiviteter. Målet med aktiviteten är en uppstartad verksamhet för barn mellan 5-7 år och ett ökat intresse för fortsatt delaktighet i klubbens verksamhet. 

Hjärtstartare för tryggare landsbygd
Genomförare: Misterhults allmänna idrotts- och samhällsförening

Genomförarna ska inom denna aktivitet köpa in en hjärtstartare och utbilda invånarna i Misterhult hur den ska användas. Syftet är att skapa trygghet bland invånare och besökare i Misterhult. Målet är att det ska finnas en hjärtstartare I Misterhult placerad på en allmän plats och att det finns erforderlig lokal kompetens för hur den ska användas. 

Vandringsleder Strupö
Genomförare Strupö Byalag

Genomförarna ska inom denna aktivitet röja upp kring vandringsleder på Strupö. Inom aktiviteten ska de även bygga ejderhus för att skydda den hotade artens fågelbo. Syftet är att främja förutsättningarna för naturturism och friluftsaktiviteter. Målet är att områdets vandringleder på Strupö ska vara mer tillgängliga för besökare och att arbetet med bevarandet av ejdern uppmärksammas. 

Äventyr- och klätterbana Misterhult
Genomförare: Misterhults skolas ek.förening

Genomförarna ska inom denna aktivitet i samverkan med lokala föreningar bygga en äventyrs-och klätterbana som ska placeras på skolgården men vara öppen för allmänheten. Syftet med är att främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar och skapa mer lokala fritidsaktiviteter. Målet med aktiviteten är en äventyrs- och klätterbana och öka möjligheten till fysisk aktivitet i Misterhult. 

Bevarande av Svartös historia
Genomförare: Svartö byförening

Genomförarna ska inom denna aktivitet ta fram en skrift om Svartös historia. Innehållet i skriften ska presenteras för allmänheten på ett lokalt evenemang. 
Syftet med aktiviteten är att bevara och stärka den lokala identiteten. Målet är en tryckt skrift om Svartö samt att aktiviteten leder till fler gemenskapsfrämjande aktiviteter. 

Utveckling av träningsområde för jaktskytte
Genomförare: Engelholms jaktskyttekl
ubb
Genomförarna ska inom denna aktivitet utöka tränings- och tävlingsmöjligheterna för jaktskytte I Sankt Anna. Inom aktiviteten ska föreningen bygga en parkeringsplats för att kunna ta emot besökare. Syftet är att utöka fritidsaktiviteterna på Sankt Anna. Målet med aktiviteten är en parkeringsplats intill träningsområdet. Målet är också att aktiviteten leder till att fler kan besöka träningsområdet och engagerar sig föreningens arbete. 

Timrings- och lerkliningskurs
Genomförare: Östkinds hembygdsförening

Genomförarna ska inom denna aktivitet arrangera timrings och lerkliningskurser. Syftet är att främja bevarandet av kulturhistoriska byggnader och skapa loka fritidsaktiviteter. Målet med aktiviteten är utförda kurser i timring och lerklining under två tillfällen på Vikbolandet. Målet är också att öka kompetensen om bevarandet av kulturhistoriska byggnader. 

Räddningdag i Gamleby
Genomförare: Brandkårens kamratförening

Genomförarna ska inom denna aktivitet arrangera en räddningsdag i Gamleby. Evenemanget ska vara öppet för allmänheten och under dagen ska det förutom öppet hus på brandstationen i Gamleby ordnas prova på aktiviteter för både barn och vuxna.  Syftet är att informera lokalinvånare och nyanlända om räddningstjänstens arbete och skapa förståelse och trygghet för hur arbetet fungerar på orter med deltidskårer. Syftet är också att öka intresset för att vilja jobba som deltidsbrandman. Målet med aktiviteten är en genomförd räddningsdag och att förståelsen för räddningstjänstens arbete ökat. 

Gemenskap Mogata
Genomförare: Mogatabygdens ideella förening

Genomförarna ska inom denna aktivitet arrangera gemenskapsfrämjande evenemang och studiebesök hos andra byföreningar. Genomförarna ska även förbereda för en boulebana i Mogata. Syftet är att stärka gemenskapen i Mogatabygden och stärka den positiva känslan av bygden som en plats att bo och verka på. Målet med aktiviteten är en genomförd sommarfest och två studiebesök hos andra byföreningar för erfarenhetsutbyte samt att en boulebana etablerats. Målet är också att aktiviteten leder till att fler vill engagera sig i byföreningens fortsatta arbete och bygdens lokala utveckling och fler gemensamma aktiviteter

Tåby skola och hembygdsförening i samverkan
Genomförare: Tåby hembygdsförening

Genomförarna ska inom denna aktivitet i samverkan med skolan genomföra en bussrundtur i Vikbolandet. I aktiviteten ingår även uppbyggnad av en hinderbana på skolgården som ska vara tillgänglig för allmänheten. Syftet är att stärka öka kännedomen om hembygden och dess omgivning bland barn och ungdomar och främja fysisk aktivitet. Målet med aktiviteten är en genomförd bussrundtur och en uppbyggd hinderbana som bidrar till att lokalkännedomen ökar och det finns tillgång till fler lokala fritidsaktiviteter. 

Toverumsdagen
Genomförare: SMK Valdemarsvik

Genomförarna ska inom denna aktivitet arrangera en motorsportdag för allmänheten på Toverumsbanan i Valdemarsvik. Syftet är att öka intresset för motorsport och att fler unga upptäcker föreningens verksamhet för möjligheten till fler fritidsaktiviteter. Målet är en genomförd motorsportsdag och att fler får upp intresset för motorsport i Valdemarsvik. Förhoppningen är att evenemanget kan utökas till ett återkommande event. 

Utveckling av Solkustens konstrunda
Genomförare: Solkustens konstrunda ek. förening

Genomförarna ska inom denna aktivitet genomföra och marknadsföra evenemanget Solkustens konstrunda där man kan besöka unika miljöer och lokala konsthantverkare. Syftet är att stärka och tydliggöra kulturen i området och skapa en inspirerande upplevelse för besökare. Målet är en genomförd marknadsföringskampanj och evenemang som stärker det lokala kulturlivet. 

Aktiv mötesplats-Blankaholm
Genomförare: Blankaholms-Solstadström samhällsförening

Genomförarna ska inom denna aktivitet utöka aktivitetsutbudet i Blankaholm. Vid området som samhällsföreningen tillhandahåller ska skapa de utöka aktivitetsutbudet med ett schackspel och minigolfbana för allmänheten. Inom aktiviteten ska man även anordna lokala evenemang. En kanotdag och en tävling med radiostyrda båtar vid hamnen. Syftet är att skapa en mötesplats för boende och besökare i området.  Målet med aktiviteten är att skapa fler fritidsaktiviteter i området och stärka områdets attraktion som boendeort och besöksmål. 

MiILOU-lokala arenor

Målet med projektet är att skapa förutsättningar och arenor för att kunna arrangera lokala evenemang. Inom projektet ska sju lokala arenor anpassas för lokala arrangemang. Målet är att insatserna leder till fler kulturarrangemang och gemenskapsfrämjande aktiviteter. Vid projektets slut ska det ha byggts två utomhusscener och fem samlingslokaler ska anpassas för allmänna arrangemang.

Anpassning av Östra Stenby bygdegård till teater och filmvisning. 
Genomförare: Östra Stenby Bygdegårdsförening

Föreningen ska ordna teater och filmvisning för barn och ungdomar i bygdegården. För att möjliggöra detta ska föreningen köpa in och utrusta lokalen med dimbar ljusutrustning anpassat för ändamålet. Syftet med aktiviteten är att skapa fler evenemang för barn och ungdomar i Östra Stenby.

Uppgradering av Hamnmagasinet Verkebäck till året runt evenemang. 
Genomförare: Verkebäcks byalag

Föreningen ska inom denna aktivitet isolera samlingslokalen Hamnmagasinet i Verkebäck. Efter genomförd investering ska föreningen sätta upp en permanent utställning om hur hamnverksamheten och smalspåret var under 1800-1900-talet.  Syftet med aktiviteten är att kunna ordna evenemang året runt för allmänheten i Verkebäck

Utomhusscen Påskallaviks hamn. 
Genomförare: Påskallaviks Båtklubb

Föreningen ska inom denna aktivitet bygga en utomhusscen vid Påskallaviks hamn. 
Syftet med aktiviteten är att utveckla hamnområdet och skapa fler kulturarrangemang i Påskallavik. 
   
Hullgrensgårdens friluftscen. 
Genomförare: Ålems hembygdsförening

Genomförarna ska i samverkan med Patabygdens samhällsförening bygga en flyttbar friluftsscen på Hullgrensgården. Syftet med aktiviteten är möjliggöra fler lokala kulturarrangemang i Patabygden.

Anpassning av Mixdala bygdegård för nya evenemang. 
Genomförare: Mixdala Bygdegårdsförening

Föreningen ska inom denna aktivitet utöka användningsmöjligheterna av bygdegården i Mixdala för fler typer av evenemang. Köket i bygdegården är inte anpassat för att kunna servera mat och för att exempelvis kunna ordna matlagningskurser. För att möjliggöra detta behövs mer golvyta i köket. För att få mer yta ska föreningen inom denna aktivitet flytta en vägg och bygga en serveringslucka

Anpassning av lokal för teater och musikevenemang.
Genomförare: Figeholms samhällsförening

Föreningen ska Inom denna aktivitet köpa in portabla stativ med dimbar ljusutrustning anpassat för musik och teaterarrangemang till scenen i Höganäslokalen. Syftet med aktiviteten är möjliggöra fler lokala kulturarrangemang i Figeholm

Utveckling av samlingslokal för nya arrangemang. 
Genomförare: Ringarums stationshus ek. förening

Genomförarna ska inom denna aktivitet anpassa samlingslokalen I Ringarums stationshus för att kunna avvändas till fler evenemang. Föreningen ska sänka en del av taket i lokalen för att ljudisolera och brandisolera vissa sektioner. Syftet med aktiviteten är att skapa förutsättningar för fler evenemang i Ringarum

De överordnande projekten som aktiviteterna ingår i drivs av Kustlandet med stöd från lokalt ledd utveckling inom landsbygdsfonden och Kustlandets kommuner.