Sök på webbplatsen

Genomförda aktiviteter- MILOU

Under våren 2017 hade Kustlandet en utlysning där föreningar kunde söka mikrostöd för att genomföra insatser för att främja utbudet av service, fritid och kulturaktiviteter. Intresset var stort och resulterade i 27 aktiviteter på lika många platser inom Kustlandets geografi.

Aktiviteterna har fördelat på två projekt, MILOU-lokala fritidsaktiviteter och MILOU-lokala arenor. MILOU står för Mikrostöd till Lokal Utveckling. 

Alla aktiviteterna inom projekten uppnådde syfte och mål och 605 049 kr har fördelats i stöd och genomförarna har bidragit med 4551 timmar ideellt arbete. Nedan följer en sammanställning på aktiviteterna som genomfördes inom ramen för MILOU projekten.  

MILOU-lokala fritidsaktiviteter 

Det övergripande syftet med projektet var att förbättra livskvalitén för boende inom Kustlandets område genom aktiviteter som främjar utbudet av service, lokala evenemang och fritidsaktiviteter. Samt att aktiviteterna stärker gemenskapen och den lokala identiteten

Besöksmål Vånevik
Genomförare: Våneviks samhällsförening

Genomförarna inom denna aktivitet röjde upp upp och skapade en plats med informationstavla i Vånevik där man med text och bild informerar om det glo som finns i området och hur man arbetar med dess bevarande. De tog även fram skyltar för att märka ut områdets vandringsleder. Syftet med aktiviteten var öka områdets attraktion som besöksmål. Målet med projektet är att områdets ska vara mer tillgängliga och att besökare kan ta del av information om gloet.

Utveckling av scoutverksamhet
Genomförare: Kvillinge scoutkår

Genomförarna  inom denna aktivitet ville utöka kapaciteten för scoutverksamheten så att fler barn och ungdomar skulle ha möjlighet att delta. Med utökad utrusning kunde fler barn vara med på scoutläger och vara delaktiga i förberedelserna inför lägren. Syftet med aktiviteten var att uppmuntra fler unga att vistas ute i naturen och skapa fler lokala fritidsaktiviteter. Målet var att fler barn och ungdomar kunde delta på föreningens lägerverksamhet och intresset för att gå med i scouterna ökar.

Biodlardag
Genomförare: Vikbolandets biodlarförening

Genomförarna inom denna aktivitet marknadsförde och genomförde en biodlardag på Vikbolandet. Syftet med aktiviteten var att informera om biodlingens nytta för miljö och samhälle för att få fler att intressera sig för biodling samt att skapa ett evenemang som kan vidareutvecklas till ett återkommande event. Målet med projektet var en genomförd biodlardag och att intresset för biodling ökar.

Utökat aktivitetsutbud och gemenskap i Gunnebo
Genomförare: Föreningen Gunnebo Folkets Hus
Genomförarna inom denna aktivitet marknadsförde föreläsningar och konserter i Gunnebo Folkets Hus. Syftet var är att utöka aktivitetsutbudet i Gunnebo och stärka Folkets hus roll som mötesplats på orten. Målet med projektet var att genomföra en marknadsföringskampanj för fler evenemang i Folkets Hus Gunnebo. Målet var också att aktiviteten leder till att fler vill engagera sig i utvecklingsarbetet på orten så att fler gemenskapsfrämjande aktiviteter 

Trygghet och gemenskap Aspöja
Genomförare: Aspöja bygdegårdsförening

Genomförarna inom inom denna aktivitet uppgraderade räddningsutrustningen så att den är anpassad för räddningsarbete i skärgården. De anordnade även studiebesöka för skolbarn som fick besöka Aspöja för att lära sig mer om skärgårdsliv.  Syftet var att skapa trygghet för boende och besökare på Aspöja samt stärka gemenskapen. Målet med aktiviteten var att Aspöja är utrustad med räddnings-utrustning anpassad för skärgården.

Barn- och ungdomsverksamhet i Loftahammar
Genomförare: Loftahammars golfklubb

Genomförarna i samarbete med lokala föreningar startade  upp barn- och ungdomsverksamhet i golfklubbens föreningshus. Under vår och sommaren 2017 ordnade de olika fritids och "prova-på" aktiviteter för barn och ungdomar. Syftet var att skapa en sammanhållning och gemenskap bland barn och ungdomar i Loftahammar med omnejd. Målet var att skapa en samlingspunkt och fler fritidsaktiviteter för unga i området. 

Kuddby hinderbana
Genomförare: Kuddby IF

Genomförarna  inom denna aktivitet byggde en hinderbana på Helgestad IP som ska kunna nyttjas av allmänheten. Syftet var att främja fysisk aktivitet och skapa mer lokala fritidsaktiviteter. Målet med aktiviteten är en hinderbana på Helgestad IP och ett utökat utbud av fritidsaktiviteter i området. 

Uppstart av boll och lek verksamhet i Kättinge
Genomförare: Kättinge I
F
Genomförarna ska inom denna aktivitet startade upp boll- och lekverksamhet för barn mellan 4 - 6 år. Syftet  var att främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar och skapa mer lokala fritidsaktiviteter. Målet med aktiviteten var en uppstartat verksamhet för barn mellan 4-6 år och ett ökat intresse för fortsatt delaktighet i klubbens verksamhet.

Hjärtstartare för tryggare landsbygd
Genomförare: Misterhults allmänna idrotts- och samhällsförening

Genomförarna inom denna aktivitet köpte in en hjärtstartare och utbildade invånarna i Misterhult om hur den ska användas. Syftet var att skapa trygghet bland invånare och besökare i Misterhult. Målet var att det ska finnas en hjärtstartare I Misterhult placerad på en allmän plats och att det finns erforderlig lokal kompetens för hur den ska användas. 

Vandringsleder Strupö
Genomförare Strupö Byalag

Genomförarna inom denna aktivitet röjde upp kring vandringsleder på Strupö. Inom aktiviteten byggde de även ejderhus för att skydda den hotade artens fågelbo. Syftet  var att främja förutsättningarna för naturturism och friluftsaktiviteter. Målet var att områdets vandringleder på Strupö ska vara mer tillgängliga för besökare och att arbetet med bevarandet av ejdern uppmärksammas. 

Äventyr- och klätterbana Misterhult
Genomförare: Misterhults skolas ek.förening

Genomförarna inom denna aktivitet i samverkan med lokala föreningar byggde en klätterbana som placerats på skolgården men är öppen för allmänheten. Syftet var att främja fysisk aktivitet bland barn och ungdomar och skapa mer lokala fritidsaktiviteter. Målet med aktiviteten var en klätterbana och öka möjligheten till fysisk aktivitet i Misterhult. 

Bevarande av Svartös historia
Genomförare: Svartö byförening

Genomförarna inom denna aktivitet tog fram en bok om Svartös historia. Innehållet i boken presenteras för allmänheten på föreläsningar i kommunen. 
Syftet med aktiviteten var att bevara och stärka den lokala identiteten. Målet var en tryckt skrift om Svartö samt att aktiviteten leder till fler gemenskapsfrämjande aktiviteter. 

Utveckling av träningsområde för jaktskytte
Genomförare: Engelholms jaktskyttekl
ubb
Genomförarna inom denna aktivitet ville utöka tränings- och tävlingsmöjligheterna för jaktskytte I Sankt Anna. Inom aktiviteten byggde föreningen en parkeringsplats för att kunna ta emot besökare. Syftet var att utöka fritidsaktiviteterna på Sankt Anna. Målet med aktiviteten var en parkeringsplats intill träningsområdet. Målet var också att aktiviteten leder till att fler kan besöka träningsområdet och engagerar sig föreningens arbete. 

Timrings- och lerkliningskurs
Genomförare: Östkinds hembygdsförening

Genomförarna  denna aktivitet arrangerade timrings och lerkliningskurser. Syftet var att främja bevarandet av kulturhistoriska byggnader och skapa lokala fritidsaktiviteter. Målet med aktiviteten var utförda kurser i timring och lerklining under två tillfällen på Vikbolandet. Målet var också att öka kompetensen om bevarandet av kulturhistoriska byggnader. 

Räddningdag i Gamleby
Genomförare: Brandkårens kamratförening

Genomförarna inom denna aktivitet arrangerade en räddningsdag i Gamleby. Evenemanget ska vara öppet för allmänheten och under dagen ska det förutom öppet hus på brandstationen i Gamleby ordnas prova på aktiviteter för både barn och vuxna.  Syftet är att informera lokalinvånare och nyanlända om räddningstjänstens arbete och skapa förståelse och trygghet för hur arbetet fungerar på orter med deltidskårer. Syftet är också att öka intresset för att vilja jobba som deltidsbrandman. Målet med aktiviteten är en genomförd räddningsdag och att förståelsen för räddningstjänstens arbete ökat. 

Gemenskap Mogata
Genomförare: Mogatabygdens ideella förening

Genomförarna  inom denna aktivitet arrangerade gemenskapsfrämjande evenemang och byggde en boulebana. Syftet var att stärka gemenskapen i Mogatabygden och stärka den positiva känslan av bygden som en plats att bo och verka på. Målet med aktiviteten var en genomförd sommarfest samt att en boulebana etablerats. Målet var också att aktiviteten leder till att fler vill engagera sig i byföreningens fortsatta arbete och bygdens lokala utveckling och fler gemensamma aktiviteter

Tåby skola och hembygdsförening i samverkan
Genomförare: Tåby hembygdsförening

Hembygdsföreningen genomförde en bussrundtur i Vikbolandet för elever på Tåby skola. I aktiviteten ingick även uppbyggnad av en motorikbana på skolan. Syftet var att öka kännedomen om hembygden och dess omgivning bland barn och ungdomar och främja fysisk aktivitet. Målet med aktiviteten var en genomförd bussrundtur och en uppbyggd motorikbana som bidrar till att lokalkännedomen ökar och det finns tillgång till fler lokala fritidsaktiviteter. 

Toverumsdagen
Genomförare: SMK Valdemarsvik

Genomförarna inom denna aktivitet arrangerade en motorsportdag för allmänheten på Toverumsbanan i Valdemarsvik. Syftet  var att öka intresset för motorsport och att fler unga upptäcker föreningens verksamhet för möjligheten till fler fritidsaktiviteter. Målet var en genomförd motorsportsdag och att fler får upp intresset för motorsport i Valdemarsvik. Förhoppningen är att evenemanget kan utökas till ett återkommande event. 

Utveckling av Solkustens konstrunda
Genomförare: Solkustens konstrunda ek. förening

Genomförarna ska inom denna aktivitet genomföra och marknadsföra evenemanget Solkustens konstrunda där man kan besöka unika miljöer och lokala konsthantverkare. Syftet var att stärka och tydliggöra kulturen i området och skapa en inspirerande upplevelse för besökare. Målet var en genomförd marknadsföringskampanj och evenemang som stärker det lokala kulturlivet. 

Aktiv mötesplats-Blankaholm
Genomförare: Blankaholms-Solstadström samhällsförening

Genomförarna inom denna aktivitet utökade aktivitetsutbudet i Blankaholm. De byggde en boulebana och genomförde evenemanget  Kanotdag där 33 personer paddlade kajak från Mörtfors till Solstadström. Syftet var att skapa en mötesplats för boende och besökare i området.  Målet med aktiviteten var att skapa fler fritidsaktiviteter i området och stärka områdets attraktion som boendeort och besöksmål. 

MiILOU-lokala arenor

Det övergripande målet med projektet var att skapa förutsättningar och arenor för att kunna arrangera lokala evenemang. Inom projektet skulle sju lokala arenor anpassas för lokala arrangemang. Målet på sikt var att insatserna skulle leda till fler kulturarrangemang och gemenskapsfrämjande aktiviteter. 


Anpassning av Östra Stenby bygdegård till teater och filmvisning. 
Genomförare: Östra Stenby Bygdegårdsförening

Föreningen anordnade teater och filmvisning för barn och ungdomar i bygdegården. För att möjliggöra detta köpte föreningen in utrustade lokalen med dimbar ljusutrustning anpassat för ändamålet. Syftet med aktiviteten var att skapa fler evenemang för barn och ungdomar i Östra Stenby

Uppgradering av Hamnmagasinet Verkebäck till året runt evenemang. 
Genomförare: Verkebäcks byalag

Föreningen inom denna aktivitet isolerade och satt upp ny takbelysning i samlingslokalen Hamnmagasinet i Verkebäck. Efter genomförd investering kan föreningen nu använda lokalen året om till utställningar, evenemang  och gemenskapsfrämjande aktiviteter. Syftet med aktiviteten var att kunna ordna evenemang året runt för allmänheten i Verkebäck

Utomhusscen Påskallaviks hamn. 
Genomförare: Påskallaviks Båtklubb

Föreningen inom denna aktivitet byggde en mobils utomhusscen sim kan användas vid Påskallaviks hamn. Syftet med aktiviteten var att utveckla hamnområdet och skapa fler kulturarrangemang i Påskallavik. 
   
Hullgrensgårdens friluftscen. 
Genomförare: Ålems hembygdsförening

Genomförarna i samverkan med Patabygdens samhällsförening byggde en friluftsscen på Hullgrensgården. Syftet med aktiviteten var att möjliggöra fler lokala kulturarrangemang i Patabygden.

Anpassning av Mixdala bygdegård för nya evenemang. 
Genomförare: Mixdala Bygdegårdsförening

Föreningen inom denna aktivitet utökade användningsmöjligheterna av bygdegården i Mixdala för fler typer av evenemang. Köket i bygdegården var inte anpassat för att kunna servera mat och för att exempelvis kunna ordna matlagningskurser. För att möjliggöra detta behövs mer golvyta i köket. För att få mer yta flyttades en vägg och utrustades med en serveringslucka

Anpassning av lokal för teater och musikevenemang.
Genomförare: Figeholms samhällsförening

Föreningen inom denna aktivitet köpte in portabla stativ med dimbar ljusutrustning anpassat för musik och teaterarrangemang till scenen i Höganäslokalen. Syftet med aktiviteten var att möjliggöra fler lokala kulturarrangemang i Figeholm

Utveckling av samlingslokal för nya arrangemang. 
Genomförare: Ringarums stationshus ek. förening

Genomförarna inom denna aktivitet anpassade samlingslokalen I Ringarums stationshus för att kunna avvändas till fler evenemang. De sänkte en del av taket i lokalen för att ljudisolera och brandisolera vissa sektioner så att lokalen nu kan användas utan att störas av ljud från lägenheterna på ovanvåningen. Syftet med aktiviteten var att skapa förutsättningar för fler evenemang i Ringarum

De överordnande projekten som aktiviteterna ingick  i drivs av Kustlandet med stöd från lokalt ledd utveckling inom landsbygdsfonden och Kustlandets kommuner.