Sök på webbplatsen

Kustlandet sa ”ja” till fyra projekt i tre kommuner

Under Kustlandets möte den 11 juni beviljades fyra projekt pengar från Kustlandet på sammanlagt 1 336 000kr. Här följer en presentation av projekten samt styrelsens/LAG-gruppens motivering. Projekten är bra representanter för Kustlandets nya inriktning på företagssamverkan, innovationer och näringslivsfrämjande projekt som genomförs i bred samverkan.


Latrintömning teststation Västervik

Det saknas idag möjlighet för många fritidsbåtsägare att lämna sin latrin på ett smidigt sätt när man går i hamn. I vårt grannland Finland har man lagstiftat mot latrintömning direkt i havet, och många tror att ett liknande förbud snart kommer till Sverige.

Latrintömning i Östersjön medverkar direkt till övergödningen. Skärgården är en av Västerviks största tillgångar och av mycket stor vikt för kommunens invånare. Som kuststad känner man även att ansvar att medverkar till en förbättring av miljön i Östersjön.

Företaget ”Fyren i Västervik” har tagit fram en lösning för slangtömning som man nu tillsammans med Westervik Waterfront, Royal Marine och Västerviks kommun vill testköra i kommunen. Systemet hoppas man sedan kunna sälja till andra gästhamnar.

Westervik Waterfront står för mark, brygga och hamn, Royal Marine ska sköta driften av systemet, Fyren i Västervik AB står för systemet för latrintömning, underhåll samt projektledning och Västerviks kommun går in med infrastruktur, information och medfinansiering. Även Regionförbundet i Kalmar går in med pengar till projektet.

Kustlandets LAG beviljade projektet 135 000kr med motiveringen ”Ett innovativt projekt som genomförs i bred företagssamverkan som både stärker Västervik som besöksmål och som är positivt för miljön. En möjlighet att sprida en god ide till andra – både miljö och nätverkstanken.”

Kontaktperson: Rolf Herrström, Fyren i Västervik AB                tel. 0490 - 344 90

 

Tjuståsa byalagsstuga

Tjuståsa består av cirka 45 hushåll och ligger på attraktivt avstånd sydväst om Oskarshamn. Efterfrågan på hus är stor och potentialen för tillväxt god. Hösten 2008 blev byalaget uppsagda från det privata torp som vi fått nyttja tillsvidare. ”Detta visste vi om, men behovet av en naturlig samlingsplats är nu stor. Vi vill därför bygga ett hus för att stimulera entrepenörsandan, öka inflyttningen och stötta företagsutvecklingen i bygden. ”

I projektet vill man uppföra en samlingslokal som företagare, föreningar och boende skall kunna utvecklas i. Bygden ska göras attraktiv för inflyttande och besökare. Framför allt vill man stödja näringslivet i dess vardag genom att underlätta nätverksbyggande och skapa bättre förutsättningar för ekonomisk utveckling.

Det ska bli en samlingsplats för landsbygdens befolkning, både gammal och ung. Projektgruppen består av personer från 13 till 75 år.

Projektet genomförs med hjälp av Oskarshamns kommun. Tjuståsa Byalag går in med ideellt arbete.

Kustlandets LAG beviljade projektet 306 000kr med motiveringen ”I Tjuståsa arbetar näringsliv och ideell sektor, unga och äldre tillsammans för bygdens utveckling. Huset kommer bli en mötesplats där framtida planer kan genomföras.”

Kontaktperson: Projektledare:  
Mats Pettersson                      0491-61014
Kaj Eriksson                           0491-61148

 

 

Marmorbruket – Natur och kultur

Kolmårdens marmorbruk, vid Bråvikens norra strand i Norrköpings kommun, fick sitt första privilegiebrev 1663, även om Kolmårdsmarmor har använts till inredningsarbeten och till att göra föremål alltsedan medeltiden.

Drottningholms slott är en av många byggnader som utsmyckats med denna sten. Exporten till exklusiva kretsar i England, Ryssland och Tyskland var stor, tills 1975 då verksamheten upphörde helt, delvis beroende på hård utländska konkurrens från Italien och Portugal, som hade egen inhemsk marmor och vars råvara man fick fram billigare.

I Krokeks på f.d. Kolmårdens marmorbruks fabriksområde finns en lång och fin historia att berätta. En lokal grupp har länge arbetat fram en plan på hur man kan levandegöra verksamheten och skapa ytterligare ett besöksmål i bygden, något som skulle kunna innebära ytterligare gäster till Krokeks restauranger och boenden.

 Länsstyrelsen Östergötland vill bevara delar av brukets bebyggelse som industriminne. Områdets bergarter har inte bara präglat näringslivet utan också en unik flora och fauna. Ett naturreservat med en naturutställning är under bildande kring marmorbruket. Norrköpings kommun medverkar i skapandet av naturreservatet och vill samtidigt göra det till ett attraktivt besöksmål. 

Kolmårdens företagarförening arbetar bland annat med stärkande av områdets besöksnäring som har stor utvecklingspotential. Projektidén föddes när hembygdsföreningen, företagarföreningen, Länsstyrelsen och kommunen insåg att arbetet skulle kunna fortskrida snabbare och att resultaten skulle bli bättre om man samarbetade närmare och försökte knyta ihop de enskilda delarna till en större helhet.

Projektet genomförs med hjälp av Länsstyrelsen i Östergötland och Norrköping kommun. Krokeks hembygdsförening och Kolmårdens företagarförening går in med ideellt arbete.

Kustlandets LAG beviljade projektet 531 000kr med motiveringen: Med hjälp av kulturarvet och brett nätverk kommer Marmorbruket åter skapa arbetstillfällen i bygden, både indirekta och direkt i verksamheten. Här finns ett brett ideellt engagemang och en stor tro på framtiden

Kontaktperson: Projektledare:  
Eva Siljeholm, Norrköpings kommun  0730-20 03 06
Magnus Joelsson, Krokeks Hambygdsförening    070-620 17 90

 

 

Bevattningsanläggning Loftahammars Golfbana

Loftahammars Golfbana anlades åren 2002-2004, efter att Kustlandet kunnat lämna ett bidrag till förundersöking och projektering. Klubben har idag 700 medlemmar och banan besöks varje år av över 3000 så kallade greenfeegäster vilket har inneburit ett avsevärt lyft för traktens serviceföretag.

Banan har idag en avancerad bevattningsanläggning som får sitt vattentillflöde från ett antal källor. Vattnet från dessa källor samlas i en damm varifrån vattnet pumpas ut till vattenspridarna. Det har dock visat sig att tillflödet under torra perioder inte räcker till varför klubben för stora summor måste köpa kranvatten av kommunen.

I närheten av banan ligger samhällets avloppsstation och reningsverk vilket släpper ut sitt vatten i Vivassen som har dokumenterat otillfredsställande vattenkvalitet. På grund av Loftahammars många sommargäster och fritidshus finns det extra mycket vatten att rena på somrarna.

Projektidén går ut på att ta renat vatten från avloppsstationen och använda detta till bevattning av golfbanan. Genom att bygga en mindre pumpstation i anslutning till reningsverket och dra rör över till golfbanans bevattningsdamm kan denna vid behov fyllas på med renat vatten. På vägen mellan reningsverket och dammen ska det renade vattnet för säkerhets skull desinficeras med hjälp av UV-strålning för att undanröja risk för spridning av bakterier. Härigenom skulle golfbanans konsumtion av kranvatten reduceras samtidigt som övergödningen av Östersjön minskar. Svenska Golfförbundet kommer följa projektet med intresse.

Projektet genomförs med hjälp av Tjustbygdens Sparbanksstiftelse. Golfklubben går in med både egna pengar och ideellt arbete

Kustlandets LAG beviljade projektet 364 000kr med motiveringen: Projektet realiserar en mycket innovativ lösning som är både bra för miljön samhället. Belastningen på dricksvattenssystemet minskar samtidigt som färre näringsämnen kommer läcka ut i Östersjön.

 Kontaktperson: Projektledare: Leif Nilsson         0493-62206

 

 

För frågor om projekten, kontakta respektive projektledare.

För frågor om Kustlandet, och Kustlandets del i projekten        
Lotti Jilsmo       0493 530, 073 63 22 220

 

 

 Efter att Kustlandet beviljat projekten pengar skickas ansökan till Länsstyrelsen i Kalmar för verkställande och myndighetprövning.

 

” Kustlandet är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Kustlandets område sträcker sig över sex kommuner i Kalmar och Östergötlands län Föreningen Kustlandet driver bland annat ett Leaderprogram som utgör en del av Landsbygdsprogrammet 2007-2013.

Utvecklingsarbetet syftar till att förbättra förutsättningarna för boende och verkande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Principerna för verksamheten är att utvecklingsarbetet ska vara lokalt förankrat, innovativt, långsiktigt samt ske i samverkan mellan berörda parter.”