Sök på webbplatsen

Årsmöte 2010

Den 25 mars höll Kustlandet årsmöte i Söderköping.

Med hjälp av Inga-Lill Östlund som mötesordförande hölls Kustlandets årsmöte 2010 i Söderköpings kommuns aula. Ett trettiotal närvarande medverkade.

Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för räkensskapsåret 2009 gicks igenom och godkändes. Resultat- och balansräkningen fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Mötet beslutade att fortsätta verksamheten enligt de fastslagna utvecklingsplanerna för Leader- och fiskområdesprogrammet.

Två nya ledamöter till styrelsen invaldes: Åsa Nilsson, Kråkelund samt Lars-Olof Andersson, Fliseryd. Charlotte Liliemark valdes till ny styrelseordförande för verksamhetsåret 2010.

Mötet informerades om att Länsstyrelsen i Östergötland från och med år 2010 kommer vara förvaltningsmyndighet för både Leader- och fiskeområdet.

Avgående ledamöter och ordförande tackades för förtjänstfullt arbete.