Sök på webbplatsen

Bråviken - största projektet hittills

På LAG-mötet 2010-06-01 beviljades det största Leader-projektet hittills, ”Bråviken” med en total budget på 5,8 miljoner, tillsammans med två andra projekt; Mörtfors och Musselodling.

Bråviken

Besöksnäringen kring Bråviken har konstaterat att det finns behov av produktutveckling och säsongsförlängning. Med rätt produkter skulle också en gynnsam året-runt-turism kunna utvecklas. Det finns starka önskemål om att koppla ihop landsbygden med skärgården. Det finns en rad olika aktiviteter och paket i området som inte är kvalitetssäkrade och därmed inte kan säljas till besökaren på bästa sätt. Det finns dock en oerhört stor potential av utvecklingsbara turistprodukter och med rätt paketering och kanaler finns stora utvecklingsmöjligheter.

Med Upplev Norrköping som samordnare ska områdets företag realisera en del av utvecklingspotentialen. Projektaktiviteterna omfattar nulägesanalyser och kartläggningar av behov. Utbildningar och studiebesök. Utveckling av existerande och nya produkter samt paketering. Utveckling av en hemsida. Med en klar bild av vilka kunderna är och vad de efterfrågar ska Bråviken och dess attraktioner marknadsföras.

Kustlandets LAG beviljade projektet 3 988 900 kr
Kontakt: Upplev Norrköping AB, Stefan Papangelis, 011 – 15 50 25

Mörtfors – Världens bästa by!

Mörtfors är ett livaktigt samhälle med cirka 90 invånare. En entreprenörsanda genomsyrar samhället och det finns ett engagemang för att utveckla samhället. Projektets syfte är att förbättra möjligheter och kapacitet för att ta emot externa besökare och att stärka förutsättningarna för en aktiv fritid, konkurrenskraftiga företag och ett väl fungerande föreningsliv i samhället.

Projektet omfattar bland annat upprustning av offentliga miljöer och lokaler samt byggande av en toalett för allmänheten. Skapande av fler fritidsaktiviteter för bygdens unga. Utbildning så att fler personer kan dela på de ideella insatser som krävs samt en rationalisering av byns föreningsorganisation. Samtliga aktiviteter utgör byggstenar i ett större ramprojekt där helheten förbättrar kapaciteten att ta emot besökare och skapa en positiv utveckling i byn.

Kustlandets LAG beviljade projektet 547 000 kr
Kontakt: Mörtfors Samhällsförening, Erik Ciardi, 0702 88 92 94

Musselodling i Gamlebyviken

Gamlebyviken i är en djup tröskelvik med ett skyddat läge och en begränsad vattenomsättning. Redan 1923 klassades stora delar av Gamlebyviken som förorenad med stor utbredning av döda bottnar. Vissa förbättringar har skett och syrehalterna i vikens djuphåla har inte understigit 2 ml/l sedan 2002. Den ekologiska statusen är dock enligt Vattenmyndigheten för Södra Östersjön fortfarande otillfredsställande med höga halter av näringsämnen i vattnet. Ytterligare åtgärder krävs och länsstyrelsen i Kalmar län har beviljat medel för att bistå i genomförande av ett pilotprojekt för musselodling.

Musselodlingen är en insats med syfte att föra bort näring från systemet. En provodling på i de yttre delarna av viken har potential att föra bort avsevärda kvantiteter fosfor och kväve ur vikens vatten. De odlade musslorna kommer att utnyttjas direkt eller indirekt (via höns eller fiskfoder) som substrat till den lokala produktion av biogas till fordonsbränsle som startar i anslutning till Lucerna avloppsreningsverk i Västervik under 2010. I projektet ingår att hitta en fungerande kretsloppslösning för att få ut ett optimalt utnyttjande av överskottet på näringsämnen i Gamlebyviken.

Kustlandets LAG beviljade projektet 450 000 kr
Kontakt: Västerviks kommun, Miljö- och byggnadskontoret, Gun Lindberg, 0490 – 25 48 13