Sök på webbplatsen

Positiva besked om projektstöd!

Kustlandets arbete med landsbygdsutveckling fortsätter och under juli månad fick fyra projekt beslut om projektstöd från Länsstyrelsen

De projekt som fick detta glädjande besked är:

Strukturkalkning i Vindåns vattenrådsområde

Projektägare: Östergötlands Läns Hushållningssällskapet
Kontaktpersoner: Ola Helmersson
Projektet är ett pilotprojekt för jordförbättringsmetoden strukturkalkning. Det är egentligen en gammal metod men den fosfor-effekt den har slog inte igenom i Sverige förrän ett par år sedan. Forskning och fältprov i mindre skala indikerar stor potential för ökade skördar, effektivare gödsling och lättare markbearbetning, dessutom minskar läckage av näringsämnen som bidrar till övergödningen av Östersjön. Det övergripande syftet med detta pilotprojekt är att stärka lantbrukets konkurrenskraft och image vilket också ska minska övergödningen av Östersjön. Läs mer om projektet här

Kustnära avlopp

Projektägare: Mönsterås kommun
Kontaktperson: Henrik Andersson
Projektets syfte är att skapa ekologiskt hållbara och säkra vatten- och avloppssystem för fastigheter i Kustområden i Mönsterås kommun. Inga kustvatten i Mönsterås kommun uppfyller idag god ekologisk status och få av områdets många enskilda avlopp uppfyller de nya reningskraven. Det finns därför starka skäl för att göra något åt situationen, i synnerhet eftersom den grunda moränskärgården är känslig för övergödning och omfattar värdefulla natur- och kulturmiljöer. Projektet bygger på en samverkansmetod där kommunen och fastighetsägarna, med hjälp av externt tekniskt stöd, tillsammans undersöker olika alternativ och hittar lokalt anpassade, optimala och uthålliga lösningar. I projektet kommer man att titta över och ge förslag på lösningar för nära 300 enskilda avlopp, vilket utgör en fjärdedel av kommunens alla enskild avlopp. Att säkerställa tillgången till ett gott kvalitativt vatten ingår också. Läs mer om projektet här

Idrottens Hall

Projektägare: Valdemarsviks IF
Kontaktperson: Ulf Åkesson
Syftet med projektet är att färdigställa en Idrottens Hall i Valdemarsvik där all slags inomhusidrott kan förenas med events, konferenser, dansgalor, mässor, utställningar, högtidsdagar, andra idrottsaktiviteter och isaktiviteter. I och med uppförandet av idrottens hall ser föreningen en möjlighet att bjuda in idrottsliga föreningar från när o fjärran som vill kombinera träningsläger med aktiviteter som Valdemarsvik skärgård erbjuder. . Projektägarna vill sammanlänka ortens största idrottsförening med företagarna på orten i en driftsorganisation som på affärsmässiga grunder ska driva Idrottens Hall måttanpassat till bygden. Hallen ska inbjuda till ”nya” affärsidéer och bidra till såväl sportslig prestanda som affärsutvecklingar. Läs mer om projektet här

Ramsdal VA/miljö

Projektägare: Ekonomiska föreningen i S:t Anna Skärgård
Kontaktpersoner: Karl-Erik Stober
Projektet syfte är att åtgärda områdets undermåliga vatten och avloppslösningar och på så sätt  uppfylla det övergripande syftet som är minskad övergödning och bättre miljö i Östergötlands skärgård och Östersjön. Genom bra VA-lösningar skapas också förutsättningar för hållbart boende. Ramsdals fritidsområde utbyggdes huvudsakligen under åren 1969 – 1975 och bestod då enbart av fritidsfastigheter.och därför försågs många av dessa tomter med enbart sommarvatten. Ramsdals samhälle har numera 64 st fastigheter med fast boende. Efter hand har de flesta fastigheterna löst sina behov med avlopp och vintervatten, fasta avloppstankar för Wc-avlopp och system för BDT-avlopp har efter bygglov från Söderköpings Kommun installerats. Eftersom områdets reningsverk och avloppsledningar är ca 40 år gamla föreligger ett stort renoveringsbehov. Reningsverket består idag av två reningssteg, ett mekaniskt och ett kemiskt. Avloppsrören som består av betongrör har idag ett inläckage av dag- och grundvatten, vilket förorsakar problem vid reningsverket, dels får vi en sämre rening samt en fördyring, därför att mer kemikaliskt medel måste tillsättas men trots tillsättning av mer kemiskt material så klarar reningsverket ej den reningsgrad som vi har krav på. Det finns också risk för att kontaminerat vatten når grundvattnet. Läs mer om projektet här.

Kustlandet lyckönskar projektägarna och ser fram emot att följa utvecklingen av projekten som alla på sitt sätt bidrar till en levande och utvecklande landsbygd.