Sök på webbplatsen

Utvärdering fiskodling klar

På uppdrag av fiskeområde Kustlandet har den internationella konsultfirman AquaBioTech Group utfört en utvärdering av regionens fiskodling. Slutrapporten är nu klar och innehåller en bedömning av nuläget samt rekommendationer om hur framtida utvecklingsinsatser bör inriktas.

AquaBioTech Group besökte Kustlandet under hösten 2012 och samlade information, tittade på ett antal anläggningar samt intervjuade olika intressenter. Analyser genomfördes, slutsatser drogs och en preliminär slutrapport färdigställdes till februari 2013. Den preliminära slutrapporten distribuerades inför, presenterades och diskuterades på ett seminarium i Linköping den 18 april 2013. På seminariet deltog trettio fiskodlingsintresserade. En slutlig version av slutrapporten (som är på engelska) färdigställdes sedan. Länk för nedladdning av rapporten:
Rapport: Utvärdering av fiskodling 

Utvärderingens slutsatser är att regionens fiskodling fortfarande befinner sig i sin linda men att förutsättningarna för en lyckad utveckling av en kommersiell fiskodlingsnäring är goda. För att bli miljömässigt och ekonomiskt uthållig behöver dock odlingen ske på land i slutna system (s.k. RAS-odlingar). Det finns färdig och väl beprövad teknik för detta samt odlingsanpassade fiskarter tillgängliga på marknaden. Framtida insatser bör därför inriktas på att hjälpa fiskodlingsföretag att komma igång och kunna stå på egna ben så fort som möjligt. Insatserna kan omfatta investerings- och startstöd, hjälp med miljöprövningar och tillstånd, kompetensutveckling, marknadsundersökningar, bildande av branschorganisationer, samordnad process & logistik samt tillämpad forskning & utveckling.