Sök på webbplatsen

Flerbostadshus i Kolmården

Projektinformation

Projektperiod:
2020-03-01 - 2021-06-30
Geografiskt område:
Norrköpings kommun
Projektägare:
Kolmårdens Företagsgrupp ekonomisk förening
Budget:
Totalt 355 741 kr varav 255 741 från Kustlandet och 100 000 från Norrköpings kommun. Därutöver bidrar medverkande i projektet med 700 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Kerstin Jensen

Innehåll

Det finns ett mycket stort behov av flerbostadshus i Krokek och Kvarsebo där t ex äldre människor vill flytta från sina villor och gårdar, blivande singelföräldrar inte vill att deras barn ska behöva flytta och byta skola samt unga som vill flytta hemifrån. Genom att komplettera utbudet med flerbostadshus kan önskvärda flyttkedjor uppstå som bidrar till att höja invånarnas livskvalitiet, öppna för nyinflyttning utifrån samt utveckla lokalsamhället. Innan byggherrar kan komma igång behöver emellertid en ordentlig förstudie genomföras. Hur många önskar ny bostad inom en snar framtid? Hur och var vill man bo? Vad säger markägare och grannar?
Vad säger kommunen, regelverk och andra myndigheter? Vi samarbetar med Campus Norrköping, Linköpings Universitet med att utföra en marknadsundersökning. Tillsammans vill projektets samverkande parter försöka hitta svar på frågorna och därigenom frigöra utvecklingspotentialen.

Genomförande och aktiviteter

Projektet omfattar 1) framtagande av beslutsunderlag till potentiella byggherrar, 2) att
föra en dialog med invånare i Kolmården om alternativa boendeformer, 3) i dialog med
Norrköpings kommun medverka till att detaljplaner tas fram, 4) dela med oss om våra
erfarenheter.

Syfte

Att det etableras ändamålsenliga och miljövänliga flerbostadshus i Kolmården.

Mål

Kvantitativa:
- En informationskampanj
- En enkät / marknadsundersökning
- Ett fyra seminarier med intresserade personer och företag i närområdet
- En slutrapport som beskriver lokalt efterfrågade och realistiskt genomförbara lösningar på behovet av flerbostadshus i Kolmården
- En lista ("bokningsbroschyr") över invånare i Kolmården som söker en hyresrätt

Kvalitativa:
- Att boende och verksamma i Kolmården fått kännedom om projektet och dess syfte
- Att berörda och intresserade medverkat i projektet och bidragit med värdefull information
- Att enkäter, undersökningar, seminarier och dialoger har resulterat i en god bild av hur flerbostadshus i Krokek och Kvarsebo ska vara lokalisade och utformade för att bli ändamålsenliga, attraktiva, miljövänliga och genomförbara
- Bidra till att flerbostadshus börjar byggas i Krokek och Kvarsebo, i direkt anslutning till projektets slut
- Stärka invånares livskvalitet
- Främja förutsättningar för lokala bygg- och fastighetsföretag
- Öka Kolmårdens attraktionskraft för nyinflyttning och nyetablering.