Sök på webbplatsen

Mötesplats Ladan

Projektinformation

Projektperiod:
2019-10-15 - 2022-12-31
Geografiskt område:
Västerviks kommun
Projektägare:
Gladhammars Hembygdsförening
Budget:
Totalt 800 000 kr varav 400 000 från Kustlandet och 400 000 från Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Därutöver uppskattas föreningens medlemmar bidra med cirka 1000 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Per-Olof Nilsson

Innehåll

Församlingshemmet i Gladhammar har under lång tid fungerat som bygdens samlingslokal. Även hembygdsföreningen har använt församlingshemmet för olika aktiviteter. Denna lokal har nu avyttrats och är ej längre tillgänglig. Något annat alternativ i närområdet finns inte.
En fungerande lokal är en viktig nyckel både för utveckling av verksamheten i hembygdsföreningen, bygemenskapen, lokala föreningslivet och utveckling av besöksverksamheten tillsammans med t.ex. Västerviks Museum. Tillgång till en lokal är också helt nödvändigt för att kunna bli en mötesplats för bygdens föreningar och företag.
Aktiviteten i Gladhammarbygden har gått upp och ned under åren men på senare tid har det lokala engagemanget ökat. Vi ser nu stora möjligheter att expandera och förnya hembygdsföreningens verksamhet.

Genomförande och aktiviteter

Arbetet med byggnation av samlingslokalen beräknas starta under våren 2020 för att bli färdigt under året. Projektet fortsätter sedan med att utveckla aktiviteter och skapa intressen för lokalen i bygden under de två kommande åren. Byggnationen innebär att samlingslokalen byggs inom befintliga väggar och tak. Att ladan är klassad som byggnadsminne innebär i detta fall att exteriören är skyddad och inte får förändras utan särskilt tillstånd. Samlingslokalen utformas och utrustas på sådant sätt att verksamhetens krav liksom krav vad gäller byggnadsstandard, tillgänglighet etc. uppfylls. Samtidigt bevaras de kulturmiljöhistoriska värdena. Länsstyrelsen, som varit på plats, har inget att erinra mot att ladans interiör byggs om till samlingslokal med modern utformning. Planen är att som ett första steg i byggnationen utföra underhållsåtgärder på delar av ladans väggar och tak för att säkra att det ät tätt. Därefter följer arbetet med att bygga upp den nya samlingslokalen inom ladans befintliga skal. Fönster sätts in i nuvarande logportar som kan fungera som fönsterluckor när lokalen används. Lokalen kommer att inrymma en samlingssal med toaletter och pentry och avses blir funktionsanpassad i sin helhet. Interiören har inga byggnadsantikvariska restriktioner utan kan byggas om till en modern samlingslokal. El, vatten och avlopp finns redan indraget i byggnaden.
I en tidigare förberedande fas har projekteringsarbeten genomförts. En ritning har gjorts som beskriver lokalen efter ombyggnad. En byggnadskonsult har upprättat ett kostnadsförslag på det invändiga arbetet. Länsstyrelsen har bedömt vilka åtgärder som behöver genomföras utvändigt. En projektgrupp utsedd av styrelsen leder arbetet från föreningens sida.
Upphandling av snickare/byggnadsfirma görs tillsammans med kvalificerad byggkonsult. För att garantera att så många som möjligt ska känna sig delaktiga kommer alla föreningsmedlemmar och boende i bygden hållas informerade under planerings- och byggtiden. Under projektperioden kommer nya aktiviteter att startas upp som bl.a. guidning av besökare, utbildning och information till skolelever, sommarcafé och extern uthyrning. Ytterligare publika aktiviteter planeras efterhand som kan handla om föreläsningar, studiecirklar, musikunderhållning, och konstutställningar mm. Vi ser det som viktigt att bygdens intressen i så hög grad som möjligt är med och påverkar valet av framtida aktiviteter.
Under projektperioden kommer föreningens styrelse att ta ett gemensamt ansvar för alla aktiviteter. Vid varje styrelsemöte görs en planering av ansvarsfördelning. Denna fördelning kan komma att skifta mellan olika perioder. Styrelsen kommer också att uppmuntra andra intresserade i bygden att medverka och när det är lämpligt även ge dem möjlighet att ta ledningsansvar. Uppstartande av nya aktiviteter förutsätter att det finns ett lokalt engagemang. Eftersom det finns många starka krafter i Gladhammarbygden är detta inget vi är oroliga för. Utöver de nya aktiviteter som beskrivs i aktivitetsplanen fortsätter föreningens traditionella program med naturvandringar vis- och grillaftnar. (För mer information se bilaga aktivitetsplan).
Under projektperioden planeras även studieresor till orter som har intressanta erfarenheter när det gäller lokal utveckling som t.ex. Bråbygden och Odensvi.
När lokalen står färdig planeras en invigning med information om lokalen och dess tänkta användning.

 

Syfte

• Fylla behovet av en samlingslokal för bygdens invånare
• Bli en pendang till Västerviks Museum när det gäller deras ambition att utveckla
besöksnäringsverksamheten.
• Ge lokala föreningar och företagare möjlighet att nyttja lokalen för olika ändamål (kurser, seminarier, möten etc.).
• Bidra till att hembygdsföreningens verksamhet breddas.
• Kunna erbjuda elever upplevelser som tidsresor i en bättre fungerande hembygdsgård.

Mål

• Behovet av en samlingslokal för föreningens egen verksamhet är tillgodosett
• Att ortens föreningar och privatpersoner har tillgång till en fungerande samlingslokal
• Uppnå ett ökat intresse och engagemang i bygden för den nya lokalens betydelse som mötesplats
• Ta tillvara, utveckla och tillgängliggöra kulturmiljön för invånare och besökare