Sök på webbplatsen

Lågflödesmuddering Hasselö-Torrösundet

Projektinformation

Projektperiod:
2021-06-01 - 2021-12-31
Geografiskt område:
Västerviks kommun
Projektägare:
Mellanskärgårdens intresseförening
Budget:
165 000 kr
Kontaktperson:
Claes Ehrnebo

Innehåll

Detta projekt är en fortsättning av en förstudie som delfinansierades av Kustlandet. Syftet med förstudien var att göra en grundlig undersökning av sundets vattenmiljö och botten. Ansökan om att få lågflödesmuddra 3000 m2 skickades till Länsstyrelsen som godkände planen. Projektet del 2 innebär ett försök att med enkel metod suga slam från botten, pumpa det upptagna i slang till en grävd grop på land där massan avvattnas. Vattnet ska åter rinna till havet. När den avvattnade massan har lämplig konsistens ska den spridas på åkrar. Denna projektansökan innebär ett test för hur denna metoden fungerar i praktiken. Endast en del av den godkända ytan kommer att muddras. Om detta projekt faller väl ut är avsikten att genomföra lågflödesmuddring över hela den godkända ytan.

Genomförande och aktiviteter:

De projekt som pågår i Sverige är stora och komplicerade. De kräver stora resurser när massorna ska tas upp med speciella maskiner och sedan avvattnas i bassänger eller i centrifuger. Det eftersöks en enkel metod att suga upp slammet, för att sedan avvattna det. På en begränsad yta av de godkända 3000 m2 ska det testas om det från en mellanstor båt med dränkbara pumpar går att suga upp slam. Under projektet räknas det med att kunna lågflödesmuddra ca 200 kvm. Om arbetet går bättre än beräknat kommer det fortsättas att bearbetar mer av den tillåtna ytan. Slammet ska sedan pumpas upp till en 5x5 m stor grop, relativt nära strandlinjen. Förhoppning är att slammet ska avvattnas i gropen och att vattnet ska rinna ner i havet igen.

För att bedöma resultatet av projektets del 2 kommer det efter att behövas undersöka:
1) Om de lyckats minska igenslamningen (växtligheten) i sundet.
Eftersom metoden är skonsam kommer det vara svårt att se om botten är mindre igenslammad. De kommer däremot att okulärt över ett par års tid, kunna bedöma om växtligheten har minskat

2) Om växtligheten har ökat på de ytor där slammet har spridits. De bör ganska enkelt kunna se om växtligheten har ökat på de grödor där slammet har spridits. Har de lyckats ska gräset där ha växt kraftigare och vara grönare än andra ytor.

Syfte

Syftet med projektet är att bevara framkomligheten i sundet och att ge extra näring till åkermarkerna.

Nyttan med projektet kan delas in i tre delar:
1. Lantbruksutveckling:
Använda det näringsrika bottenslammet till gödning av åkrar och betesmarker åt betande djur för att hålla kulturlandskapet öppet.

2. Näringsverksamhet:
T ex restaurang Sjökanten som ligger inom aktuellt område behöver kunna besökas båtvägen genom sundet.

3. Kulturarv:
Det aktuella området mellan i huvudsak Torrö och Hasselö innehåller bl. a sju stycken tidstypiska skärgårdsbåthus och äldre skärgårdsbebyggelse hitflyttat ca 1895 vid genomförandet av Laga skifte.

Mål

  • Målet är att lågflödesmuddra hela den godkända bottenytan.
  • Det avvattnade slammet ska sedan spridas på lämpliga åkrar.
  • På den muddrade ytan ska växtligheten i vattnet minska.
  • På åkerytan där slammet har spridit ska det gräset växa bättre.
  • Efter avslutat projektet ska vi ha fått så goda erfarenheter att vi vet vilken som är den bästa metoden för slamsugning, avvattning och spridning

Långsiktiga mål:

  • Planen är att minska beväxning i sundet och öka tillväxten av gräsfoder på åkrar.
  • Det långsiktiga målet är att skapa ett naturligt kretslopp där de tas tillvara på de resurser som finns i närområdet.
  • Rädda viken och ökar gräsproduktionen.