Sök på webbplatsen

Det digitala tillverkningsföretaget

Projektinformation

Projektperiod:
2018-08-11 - 2019-12-31
Geografiskt område:
Oskarshamns kommun
Projektägare:
Rendera AB
Budget:
Totalt 249 512 kr, varav 124 512 kr i projektstöd och 125 000 kr egen privat finansiering
Kontaktperson:
Douglas Almquist

Innehåll

Digitaliseringen är vår tids största möjlighet och största hot. Att kunna fokusera på möjligheterna kräver kunskap och att praktiskt se vilka möjligheter som finns att göra det man vill snabbare, bättre, var man vill, när man vill och mer hållbart. Idag förstår företagen att digitaliseringen pågår för fullt, men har ofta inte kunskap eller ork att ta till sig möjligheterna.

Rendera har tidigare arbetat med projektutveckling och projektledning inom försvarsindustrin. Under 2015 omsatte vi över en halv miljon, men pga. av anställning så gick verksamheten ned under 2016 och framåt. Målsättningen är nu att gå in med en helt ny verksamhetsinriktning mot digitaliseringens möjligheter.

Kunderna är i första hand tillverkningsindustrin, där många är underleverantörer till fordonsindustrin (metallbearbetning) och inom träbearbetning. Företagen/kunderna behöver praktisk rådgivning och möjligheten att i praktiken se vilka möjligheter och verktyg som finns. Rådgivningen består mest av affärsrådgivning för att mejsla ut var deras framtid ligger. Sen att arbeta fram förslag på vilka möjligheter digitalisering ger och också kunna ge företagen tillfälle att känna på och testa olika verktyg. Det kan handla om olika IT-system, VR teknologi, robotar, 3D-printing mm. Med fokus på tillverkande företag, blir det naturligt att det primärt kommer att handla om VR/AR, robotar och system för att hålla kontakt och spara tid för alla i företaget. Det finns även ett stort behov av nya produkter inom digitalisering och vi kommer att ta fram produkter tillsammans med våra kunder och själva vidareutveckla och sälja dem.

Jag har själv arbetat med detta det senaste året, men sett glappet mellan det teoretiska och den praktiska implementationen av verktygen, som till stor del beror på att vi inte rent praktiskt visat på de olika möjligheterna. En viktig aspekt i detta är att möjliggöra för företag att kunna bedriva verksamhet var de vill, vilket är viktigt för vår region som inte är en storstadsregion. Rendera ska alltså erbjuda mindre företag praktisk hjälp i att välja väg i digitaliseringsdjungeln.

Genomförande och aktiviteter

1. Utveckla marknadsförings- och säljplan och ta fram lista på företag i norra Kalmar län
En konkret plan för arbetet de kommande åren ska tas fram, där jag kan behöva ta hjälp av extern resurs under några timmar. Den ska innehålla hur jag ska nå ut, vilka kanaler och även ha en bruttolista på de företag jag vill nå ut till.

2. Utveckla säljmaterial, inkl. hemsida
Budskapet till kunderna måste utvecklas. Dels i form av en konkretisering av erbjudandet, men även av den grafiska utformningen och av vilka marknadsföringskanaler telefon, besök, mail, nyhetsbrev, hemsida, konferenser mm). Här är tanken att ta hjälp av extern resurs ett antal timmar och färdigställa säljmaterial.

3. Analys av viktigaste verktygen som behöver visas upp för kunder
Redan nu ser jag vilka verktyg som det hela tiden kommer frågor kring. Det är ofta frågor kring mindre robotar som snabbt kan utföra enklare sysslor. Vidare VR-teknologi och hur VR bl. a. kan ersätta resor och göra att fler oavsett tid och plats kan dela information om något, exempelvis hur ett rum som ska renoveras ser ut. Vidare olika smarta verktyg som olika former av smarta klockor kopplade till mobiler, som bl. a. möjliggör att du hela tiden har bägge händerna tillgängliga för att arbeta. Sen till sist mjukvara i form av olika
program (affärssystem, projekthanteringssystem mm). Detta arbete kommer mest att ske i form av ”desktop research” och av möten för att testa olika verktyg ute hos leverantörer.

4. Samverkan med leverantörer för att ha med några av de dyrare verktygen
En del av verktygen är verkligen dyra och jag kommer att försöka få låna vissa verktyg, för att inte dra på mig för mycket kostnader. Här ska jag alltså inleda ett samarbete med vissa leverantörer. Det kommer behövas flera resor/möten till/med dessa leverantörer för att få ihop avtalen.

5. Inköp av några av de mindre dyra verktygen
Här ska de viktigaste verktygen handlas in, för att kunna vara tillhands under kundbesök och även kunna prövas av kunderna. Verktygen beräknas vara aktuella i cirka 2 år, sen måste de bytas ut för nyare verktyg. Ett verktyg är VR-hjälm och utrustning kopplat till denna. Ett annat är smart klocka som kan användas istället för telefon och göra att händerna är fria att göra annat. vidare en dator som kan visa på såväl mjukvara som att användas i mitt företag. Vidare övningsrobotar som kan hjälpa till att visa på möjligheterna med robotar i
verksamheten. Ytterligare verktyg kan tillkomma.

6. Lansering av erbjudandet
Här kommer marknadsföringsmaterial vara klar för att gå ut till kund via de kanaler som marknads/säljplanen beskrivit (hemsida, nyhetsbrev, möten, telefonsamtal mm). Möjligen kan någon mässa bli aktuellt att besöka, om jag tror att jag når mina kunder där. En som kan bli aktuell är Underleverantörsmässan på Elmia.

7. Besöka olika företagsträffar för att presentera Rendera och erbjudandet
Det kanske viktigaste sättet att nå kund blir vid olika träffar som kommun m fl. arrangerar. Detta är en del av ”Lansering av erbjudandet” ovan, men är så pass viktig att jag lyft ut den till en egen punkt.

8. Besöka företag
Detta är också en del av punkten ”Lansering av erbjudandet”, men är helt central, då det blir där som affärerna i första hand görs. Här besöker jag de företag i listan som visat intresse för mitt erbjudande. Då har jag också med mig verktygen för att exemplifiera. Här blir det mycket körande ut till företagen.

9. Utveckling av egen produkt
Det kommer fram många idéer på nya produkter när ny teknologi möter verksamhet. Vi ska kontinuerligt söka nya produkter i dialogen med kunderna (ett behovsstyrt utvecklingsarbete tillsammans med kund) och även använda oss av den rådgivning som finns på universitet, Almi m.fl., för att utveckla en produkt.

10. Uppföljning/utvärdering
Jag kommer hela tiden få se på resultaten av det jag gör och vara beredd att ändra på saker för att uppnå resultat.

11. Administration och redovisning av projektet

Syfte

Främja företaget i synnerhet och norra Kalmar län i allmänhet. Detta genom att hjälpa dem utvecklas med hjälp av digitaliseringens möjligheter.

Mål

Vid projektets slut:
• En marknads- och säljplan
• Säljmaterial, inkl. hemsida
• Lista på 500 företag i regionen
• 100 företag kontaktade
• Deltagande på 5 seminarier/konferenser
• En ny anställd
• En egen produkt utvecklad kopplad till digitalisering