Sök på webbplatsen

Farled Marsö i Misterhults skärgård

Projektinformation

Projektperiod:
2018-10-10 - 2019-11-30
Geografiskt område:
Oskarshamns kommun
Projektägare:
Marsö Byalag
Budget:
Totalt 196 000 kr varav 160 000 kr från Kustlandet och 36 000 kr från Attraktiva Oskarshamn. Utöver det bidrar av byalaget själva med 350 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Mats Ohlsson

Innehåll

Marsö by i Misterhults skärgård ligger ca 2 km nordväst om Kråkelund. Marsö omfattar 16 fastigheter varav 6 är jordbruksfastigheter. Till Marsö hör ett ca 1000 ha skärgårdsområde varav ca 300 ha är fördelade på ett drygt hundratal omkringliggande öar. Skärgårdsområdet är grunt och svårnavigerat och det medför att en del båtfarare avstår ifrån att passera förbi Marsö. Det har också inträffat att Sjöräddningen, vars besättningar inte alltid har detaljkännedom om farvattnen i området, har haft svårt att komma fram till eller förbi Marsö på snabbast möjliga sätt vid sjukdomsfall på ön och sjöolyckor i området.

Marsö byalag verkar för att främja Marsö’s näringsliv, förbättra levnadsvillkoren på Marsö samt att skydda och vårda skärgårdens natur- och kulturmiljö. Byalaget har drygt 44 medlemmar. Inga är yngre än 25 år men å andra sidan finns det flera barnfamiljer där barnen med glädje deltar i byalagets sociala aktiviteter som midsommarfesten och augustifesten. Den senare aktiviteten genomförs i samband med årsstämman. Det kan tilläggas att antalet medlemmar mellan 25 och 35 år är 11. De resterande medlemmarna är mellan 36 till 89 år.

Byalaget har tagit initiativ till att förbättra tillgängligheten till Marsö genom dragning av en ny farled mellan existerande farleder nord Upplångö och sydost Stora Busklubben. Länsstyrelsen har tillfrågats med anledning av att området ingår i Misterhults naturreservat och man har ställt sig positiva. Kommunens utvecklingsbolag Attraktiva Oskarshamn har dessutom beviljat projektet stöd med 36 000 kr.

Transportstyrelsen, som är tillståndsgivande myndighet vid upprättande av nya farleder, har tillfrågats och ställer sig positiva under förutsättning att: 1. Det görs en godkänd sjömätning av den norra halvan av den tänkta farleden, sträckan mellan punkterna väst Stora Berktullen och sydost Stora Busklubben. Resultaten redovisas till Transportstyrelsen. 2. Farleden utprickas enligt gällande standard. 3. Initiativtagarna ombesörjer sjömätning, utprickning och övrigt arbete samt finansierar detsamma. 4. Initiativtagarna åtar sig att sköta framtida drift och underhåll av farleden.

Marsö byalag åtar sig att på ideell basis göra utprickningen och sedan sköta drift och underhåll. Sjömätningen, material mm är dock för kostsamt för byalaget och man söker därför extra medfinansiering eftersom stödet från Attraktiva Oskarshamn inte räcker till. De var vid beslutstillfället inte känt att det saknades giltiga sjömätningsdata för den norra halvan av den planerade farleden.

Aktiviteter och genomförande

Projektet inleds med förberedelser, detaljplanering och inköp/upphandling.

Sjömätning av området mellan punkterna väst Stora Berktullen och sydost Stora Busklubben, en yta på 2 800 x 200 m, utförs av en entreprenör och resultatet biläggs ansökan till Transportstyrelsen. Ansökan om tillstånd av Transportstyrelsen samt hyra av sjömätningsdata. Sammanföring av data från sjömätning med inhyrda data. En ny farled dras som läggs in i Sjöfartsverkets sjökort.

Marsö byalag sätter ut minst fem farledsprickar med ideella krafter. Det är dessutom troligt att det också behövs prickar (troligen 3-4 st) längs den norra halvan av farleden. Antal och placering av dessa beror av resultatet av sjömätningen. För utsättning av prickarna hyrs ett externt servicefartyg in för arbetsinsatsen.

En farledsbeskrivning tas fram (ideellt) och trycks upp i 200 exemplar. Beskrivningen är i A4-format, på 4 sidor (framsida, mittuppslag och baksida) och trycks på fukttåligt papper. Farledsbeskrivningen görs bl a tillgänglig för närliggande båtklubbar och gästhamnar.

En historisk beskrivning över farledens område sammanställs och trycks (ideellt). Förr fanns en gammal farled förbi Marsö där navigationshjälpmedlen bestod av ett komplext system av stenar och rösen som bildade enslinjer i landskapet. Den gamla farledens tillkomst och historia samt Marsös historia kommer att ingå i beskrivningen. Farledsbeskrivningen görs bl a tillgänglig för närliggande båtklubbar och gästhamnar.

Projektet kommer att ledas av en projektledare (Mats Ohlsson) som är medlem i byalaget. Projektledaren rapporterar till byalagets styrelse och tar hjälp av medlemmar för bl a framtagning av beskrivningar och utläggning av farledsprickar. Administration och redovisning av projektet genomförs på ideell basis. Projektets ekonomiska transaktioner och redovisningar hanteras av projektledaren i samarbete med byalagets kassör.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att tillgängliggöra Marsö och öarna runtikring för båtburna boende, besökare och allmän samhällsservice. Ur Marsöbornas perspektiv minskar isoleringen från samhället i övrigt och förutsättningar för kompletterande utkomstmöjligheter kan utvecklas.

Mål

Kvantitativa:
• En ny utprickad farled mellan nord Upplångö och sydost Stora Busklubben via Marsö (totalt knappt 3 sjömil / 5 km)
• Resultaten av en godkänd sjömätning mellan punkt väst Stora Berktullen och sydost Stora Busklubben, ett område på 2 800 x 200 m.
• En tryckt farledsbeskrivning (200 exemplar)
• En tryckt beskrivning av den gamla farleden förbi Marsö och områdets kulturhistoria (200 exemplar)

Kvalitativa:
• Förbättrad tillgänglighet
• Ökad attraktivitet
• Ökad säkerhet