Sök på webbplatsen

Mer växt för tillväxt

Projektinformation

Projektperiod:
2018-10-08 - 2019-12-31
Geografiskt område:
Oskarshamns kommun
Projektägare:
Pärodlat i Döderhult
Budget:
226 609 kr varav 90 644 kr i stöd och 135 965 kr i egen finansiering
Kontaktperson:
Pär Lord

Innehåll

Delar av den snart I00-åriga handelsträdgården i Norrby, Döderhults socken i Oskarshamn kom i stödmottagarens Pärs ägo 2012. Det primära syftet var först att utöva och utveckla sitt trädgårdsintresse för ätbara grödor och bygga upp trädgården igen som legat i träda i ca 50 år. Under de senaste två åren har Pär bedrivit en småskalig hobbyverksamhet där han har sålt närodlade, giftfria och näringsriktiga grödor till främst restauranger i Oskarshamn, men även till privatpersoner. Då har han upptäckt att efterfrågan på förstklassiga grödor som är personligt levererade av lokal entreprenör är mycket större än det han kan leverera. Så han vill nu satsa på odlingen och i bolagsform kunna expandera verksamheten. Han vill kunna vara en producent och leverantör för flera av de vanligaste köksgrödorna, men huvuddelen av odlingen bör av lönsamhetsskäl bestå av yteffektiva grönsaker såsom gurka, squash och tomater. För att lyckas med detta behöver han investera i nya växthus och odlingsutrustning.

Genomförande och aktiviteter

För att kunna expandera behöver plats för uppdragning av plantor finnas, effektiva odlingsytor skapas och tomtens infrastruktur justeras. Dessutom behöver ytterligare redskap och maskiner införskaffas för att kunna odla så ekologiskt och rätt som möjligt. Ett växthus på ca 40 kvm kommer att byggas för uppdrivning av plantor, samt för odling av växthuskrävande grönsaker. En terrassodling för främst perenna grönsaker och snabba grödor ska anläggas utmed ett befintligt dike. Två bågväxthus på ca 50 kvm ska införskaffas för att kunna förlänga och riskminimera växtsäsongen. Yta för liten bilväg ska grusas så att mer odlingsyta kan skapas. Gräsmattor ska göras om till odlingsplatser för växelbruk av grödor och effektivare bevattningsmöjlighet ska anordnas Allt ska ske med hänsynstagande till det kulturlandskap för vilken fastigheten inryms. Inom projektet ska även odlingen marknadsföras i form av en ny hemsida och skyltning.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för ett hållbart företag och öka utbudet av lokalproducerade grönsaker.

Mål

Målet med investeringen är att till odlingssäsongen 2019 möjliggjort att en odlings/handelsträdgård byggts upp så pass mycket att den har bra förutsättningar att långvarigt kunna generera vinst. Målet är kunna vara en lokal grossist av flera vanliga och närodlade färska grödor. Ett annat mål stödmottagaren har är att successivt kunna öka sin anställningsgrad i företaget och på sikt kunna arbeta heltid kunna bedriva verksamheten. , 

Efter projektavslut ska den löpande verksamheten stadigvarande generera intäkter som under överskådlig tid huvudsakligen stannar i bolaget och återinvesteras. Långsiktiga målet är att  kunna expandera den direkta odlingsverksamheten om ytterligare odlingsareal går att arrendera/införskaffas och utveckla nya grenar för företaget. Exempelvis förädla vissa grödor, trädgårdscafé och undervisningsverksamhet är andra tänkbara utvecklingsmöjligheter vilket också kan leda till arbetstillfällen. Projektet kommer också att bidra till att marknadsföra den närodlade, näringsriktiga och hållbara matförsörjningen lokalt genom ökade försäljnings och marknadsföringsinsatser