Sök på webbplatsen

Samverkan långtidseffekter

Projektinformation

Projektperiod:
2018-11-28 - 2020-03-31
Geografiskt område:
0
Projektägare:
Kustlandet
Budget:
Kustlandets del, totalt 212 381 kr
Kontaktperson:
Gustaf Westring

Innehåll

Vid prioritering av projektansökningar utgår LAG ifrån leaderområdets utvecklingsstrategi och urvalskriterier. Framstegen som beviljade projekt gör följs upp genom lägesrapporter. När projekten slutrapporterar erhåller LAG besked om uppnådda resultat och jämför med mål. Trots dessa hjälpmedel och underlag känner dock LAG-ledamöter en osäkerhet gällande resultatens uthållighet och kumulativa effekter efter projektens slut. Man frågar sig och diskuterar vilka andra faktorer och lärdomar som eventuellt borde vägas in för att bättre uppfylla utvecklingsstrategin och utveckla leaderområdet.

I samband med regionala och nationella leaderträffar har Astrid Lindgrens Hembygd, Folkungaland och Kustlandet märkt att man undrar över liknande saker. Leaderområdena har även en historia som sträcker sig tillbaka till tidigare programperioder och det finns därför många äldre projekt vars långtidseffekter kan undersökas. Detta är bakgrunden och behovet till denna ansökan till Samverkansprojekt som omfattar leaderområdena Astrid Lindgrens Hembygd, Folkungaland och Kustlandet.

Genomförande och aktiviteter

Leaderområdena bildar en styrgrupp som leder och koordinerar projektet.

En extern konsult upphandlas för att genomföra undersökningen.

Representanter för leaderområdena och konsulten väljer tillsammans ut 10 projekt per område, totalt 30 projekt från åren 1996 - 2013.

Konsulten undersöker genom platsbesök, telefonintervjuer och enkäter vad som hänt efter projektens slut och identifierar viktiga faktorer som haft inflytande över resultatens uthållighet, mervärden och kumulativa effekter - både postiva och negativa faktorer. Konsulten samråder och delrapporterar till styrgruppen under arbetets gång.

Konsulten skriver en slutrapport om undersökningen, presenterar och förklarar den för leaderområdenas LAG och personal på ett gemensamt seminarium.

Leaderområdena diskuterar och värderar undersökningens resultat samt, i mån av behov, reviderar strategier, urvalskriterier och arbetsmetoder.

Baserat på konsultens slutrapport och leaderområdenas utvärdering av densamma sammanställs ett informationsmaterial som på ett lättförsåeligt sätt beskriver undersökningens resultat. Informationsmaterialet sprids genom leaderområdenas kanaler.

Administration och redovisning av projektet.

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att leaderområdena ska kunna göra bättre prioriteringar av projektansökningar, öka uppfyllnadsgraden av sina utvecklingsstrategier samt främja verksamheterna i allmänhet.

Mål

Identifiera och värdera vilka framgångs- och motgångsfaktorer som haft inflytande över långtidseffekterna (efter projektens slut) av leaderprojekt. Med undersökningens resultat som stöd, sprida information om leader och de sätt att tillämpa metoden som långsiktigt varit mest framgångsrika.