Sök på webbplatsen

Belys Nynäs

Projektinformation

Projektperiod:
2019-04-24 - 2020-06-30
Geografiskt område:
Mönsterås kommun
Projektägare:
Magni Fastigheter
Budget:
765 369 kr, varav 413 681 kr från Kustlandet, 201 688 kr Offentlig resurs från Mönsterås kommun och 201 688 kr egen privat finansiering
Kontaktperson:
Magnus Gustafsson

Innehåll

Strax utanför Mönsterås tätort, på vägen mot Oknö, ligger Nynäsområdet. Det byggdes upp under slutet av 1960- och början av 1970-talet, då som ett sommarstugeområde. Idag består det av 75 tomter och samtliga arrendatorer/fastighetsägare är medlemmar i Nynäs Stugförening. Ägare till arrendetomterna, ett 65-tal, är Magnus Gustafsson. Området har under de senaste 10 – 15 åren genomgått en stor förändring, både vad gäller boende och skötsel av området. Idag är det fler fast boende än sommarboende, (81 personer är fast boende och 59 är sommarboende). De nytillkomna fastboende har främst varit nya innevånare i kommun. Området har stor potential att bli ett nytt utvecklingsområde. Inom fem till tio år kommer det ske ett stort generationsskifte bland de boende. Barnfamiljer kommer då säkerligen att attraheras av området, då det är nära avstånd till skolor och service inne i Mönsterås. Stugföreningen ansvarar för de gemensamma ytorna på området och har tillsammans med sina medlemmar satsat på trivsel och utveckling. Nynäs stugområde var även det första området i Mönsterås kommun som fick fiber. Alla dessa satsningar bidrar till att området är attraktivt för nya invånare att bosätta sig i. Men för att Nynäs ska växa och bli det utvecklingsområde som de har potential för, behövs gatubelysning för att öka trygghet och säkerhet. Idag har området ingen gatubelysning, utan det lyses endast upp av eventuell fasadbelysning på enskilda hus. Inom projektet vill markägare och Stugförening i samarbete med kommunen installera gatubelysning i området.

Genomförande och aktiviteter

Genomförarna hat beräknat att det behövs 30 belysningsstolpar på gatorna runt området för att fullgod belysning skall uppnås. Den tänkta belysningen ska vara 17 W LED-lampor på 5 m stolpar. Projektet kommer att genomföras som ett samarbete mellan föreningen, markägaren och Mönsterås kommun. Kommunen kommer att bidra med
resurser i form av grävningsarbete och anslutning till elnät. Under sommaren och hösten 2019 kommer detaljerade ritningar över placering av belysningsstolpar och eldragning att tas fram. Byggstarten kommer att ske i början av år 2020 och skall vara klart senast maj månad året därpå. Slutrapportering och avstämning görs i juni 2020. Driftskostnader för belysningen kommer att bekostas av föreningens medlemmar.

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla Nynäs som ett tryggt bostadsområde och bidra till att nya invånare väljer att bosätta sig där.

Mål

Projektets mål är:
-Att området har gatubelysning
-Ökad trygghet och säkerhet
-Öka områdets attraktivitet som bostadsområde
-Ökat samarbete över sektorerna