Sök på webbplatsen

Företagscoach

Projektinformation

Projektperiod:
2018-04-30 - 2019-10-31
Geografiskt område:
Leaderområde Kustlandet
Projektägare:
Kustlandet 2014-2020
Budget:
Kontaktperson:
Gustaf Westring

Innehåll

Kustlandets utvecklingsstrategi anger att Regionalfonden enbart ska omfatta insatsområde ”Näringsliv och sysselsättning” samt att aktiviteterna ska fokusera på mindre projekt som projektstöd till företag kombinerade med enstaka större LAG-drivna projekt som stödjer och/eller bidrar till de mindre projektens tillblivelse och insatser. Två år efter att implementeringen av utvecklingsstrategin startade kan det konstateras att ordinarie informations- och mobiliseringsarbete inte genererat många ansökningar inom Regionalfonden och att 90 % av medlen i budget återstår. LAG gör bedömningen att detta beror på att Regionalfonden är ny för leaderområdet och att projektformen projektstöd till företag aldrig använts tidigare. För att utvecklingsstrategin ska fullbordas och dess mål nås behövs särskilda mobiliseringsåtgärder för att bearbeta den målgruppen företagare och entreprenörer inom det tematiska området projektstöd till företag inom Regionalfonden.

Projekt Företagscoach omfattar informations- och stödinsatser riktade mot enskilda och små företagare samt entreprenörer som vill starta nya företag eller diversifiera sin verksamhet. Insatserna riktas både mot landsbygden och tätorter, gärna med positiva utbyten mellan stad och land. Projektet lokaliserar, uppsöker och informerar målgruppen om projektstöd till företag i Regionalfonden och utvecklingsstrategins insatsområde Näringsliv och sysselsättning. Projektet är rådgivare och bollplank för sökande. Syftet med projektet är att bidra till att fler ansökningar om projektstöd till företag inom Regionalfonden inkommer till Kustlandet.

Syfte

Det direkta syftet med projektet är att bidra till att fler ansökningar inom det tematiska området
projektstöd till företag i Regionalfonden inkommer till Kustlandet så att utvecklingsstrategin kan fullbordas och dess mål nås. Det övergripande syftet projektstöd till företag inom Regionalfonden är att bidra till en positiv och uthållig utveckling av Kustlandets näringsliv.

Mål

Ökad kännedom om projektstöd till företag och Leader Kustlandet
Fler ansökningar om projektstöd till företag inom Regionalfonden
Bättre ömsesidigt nyttiga kopplingar mellan stad och landsbygd