Sök på webbplatsen

Säkrad dricksvattenförsörjning på Aspöja

Projektinformation

Projektperiod:
2019-05-31 - 2021-02-28
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Aspöja byalag
Budget:
Totalt 2 250 000 kr varav 1 125 000 från Kustlandet och 1 125 000 egen privat medfinansiering. Utöver det bidrar även byalaget med eget ideellt arbete.
Kontaktperson:
Björn Hansson

Innehåll

Aspöja Byalag har undersökt försättningarna för att nå säkrad dricksvattenförsörjning genom avsaltning av havsvatten. En av tänkbara leverantörer har konsulterats för att få svar på vilka volymer som kan produceras, vilken vattenkvalitet som erhålls, eventuellt svaga punkter i reningsprocessen med mera. Slutsatsen är att förutsättningarna för en avsaltningsanläggning finns på Aspöja. Svaren är positiva och vi har också fått positiva referenser från etablerade anläggningar på andra håll i landet.

Genomförande och aktiviteter

1. Jordbruksverket beslutar om bidrag. Beslutet innebär att anslutningsavgiften kan beräknas.
2. Byalaget informerar samtliga fastighetsägare om projektet, villkor, anslutningskostnad och driftkostnader. Begäran om bindande anmälan från aktuella fastighetsägare och inbetalning av "handpenning".
3. Förstudie av naturförhållanden för nedläggning av vattenledningar fram till tomtgränser respektive fram till enskilda fastigheter, analys av driftkostnader, planering av hur projektets etappisering, med mera.
4. Beställning av avsaltningsanläggning.
5. Byggnation av servicebyggnad för avsaltningsaggregatet.
6. Elinstallationer inklusive reservkraftverk och överbelastningsskydd.
7. Leverans och installation av avsaltningsaggregat.
8. Etappvis grävning/nedläggning av vattenledningar till hushåll som ska anslutas.
9. Etappvis driftstart.
10. Inmätning av nedlagd vattenledning, dokumentation av teknik och funktionalitet.

Syfte

Syftet med att etablera en avsaltningsanläggning på Aspöja är att för lång tid framåt säkra
dricksvattenförsörjningen. Satsningen ökar möjligheterna till att bibehålla och vidareutveckla en levande skärgård – t.ex. genom ökat antal fastboende, säkrad generationsväxling, det rörliga friluftslivet/ökad turism, uthyrningsverksamhet, vidareutvecklad/nyetablerad näringsverksamhet, djurhållning för att bibehålla öppna landskap med mera.

Mål

Kvantitativa:
• En (1) driftsatt avsaltningsanläggning i en servicebyggnad och ett vattenledningsnät för distribution av dricksvatten till anslutna fastigheter
• En (1) förrättning om en gemensamhetsanläggning för anslutna fastigheter gällande anläggning med ledningsnät.

Kvalitativa:
• Säkrad dricksvattenförsörjning på Aspöja
• Bättre förutsättningar för boende och företagande
• Ökade möjligheter för natur- och kulturmiljövård
• Bidra till uppfyllandet av miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård