Sök på webbplatsen

Samverkansprojekt Mera ut

Projektinformation

Projektperiod:
2019-10-09 - 2022-09-30
Geografiskt område:
Oskarshamns kommun
Projektägare:
Oskarshamns Kommun
Budget:
Totalt 1 700 000 kr varav 1 000 000 från Kustlandet och 700 000 kommunal medfinansiering. Utöver det bidrar medverkande partners med 1200 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Bodil Liedberg Jönsson

Innehåll

Ostkustleden firade 40 år 2017 och är en vandringsled med gott rykte bland vandrare. Det finns en stark vilja att utveckla leden som grundas i stolthet och ett brinnande engagemang från alla intressenter.Den sexton mil långa Ostkustleden sträcker sig runt en stor del av Oskarshamns kommun. Leden är i gott skick och dess skötselmodell håller på att ses över för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling. Ostkustledenstora möjligheter med bland annat ett flertal övernattningsstugor som är knutna till leden. Den kan ses som ett verktyg för turismutveckling men även för ett förebyggande folkhälsoarbete. Forskning visar tydligt att psykisk och fysisk ohälsa kan förbyggas genom vistelse och aktiv rörelse i naturen.Oskarshamns kommuns näringsliv präglas av stora företag inom tillverkningsindustrin och energisektorn. Detfinns ett behov av att bredda kommunens näringsliv genom en ökad tjänste- och servicesektor som gärna får kopplas till besöksnäring och gröna näringar. Turismstrategi Oskarshamn 2025 (2016) lyfter fram ”outdoor”/naturturism som ett fokusområde för tillväxt. Naturturism kan exempelvis omfatta vandring, cykling, kajak, sportfiske, segling, kultur, fauna och flora, historia och idrott mm. Oskarshamns kommun och Kalmar Län vill ta del av den expansion som sker inomnaturturism, bland annat under begreppet soft adventure. Begreppet innefattar sociala värden, naturupplevelser och fysisk aktivitet men också avkoppling.För kust och skärgårdsområdena i Östergötland och Norra Småland finns ett gemensamt utvecklingsprogram2030 (2017) – Skärgårdsprogrammet som pekar ut möjligheter att utveckla besöksnäringen och infrastrukturen i kustregionen. Ostkustleden har förutsättningar att fungera som en plattform för att utveckla naturturism och skapa en servicestruktur för besöksnäring.Oskarshamns kommun har tagit på sig värdskapet för orienteringstävlingen O-ringen Smålandskusten 2022. Evenemanget har ca 20 000 deltagare och därmed är O-ringen världens största orienteringsäventyr. O-ringenskapar förutsättningar för satsningar inom besöksnäringen för hela regionen.
Trots att Ostkustleden funnits länge så har den hittills inte genererat några direkta effekter på näringslivet. Företagare, markägare, andra intressenter i området och kommunen kände emellertid att det finns ett behov av att utveckla leden och näringslivet runt densamma. Under 2018 och 2019 hölls ett antal större och mindre möten mellan intressenterna gällande ett utvecklingsprojekts format och innehåll vilket resulterat i denna ansökan.

Genomförande och aktiviteter

Projektets aktiviteter faller under fyra huvudkategorier: Samverkan för utveckling,  Marknadsföring och information, Säkra Ostkustleden som resurs för utveckling samt Projektledning och handlingsplan. En mer detaljerad aktivitetsplan finns tillgänglig.

Syfte

Projektet Mera ut ska stärka besöksnäringen längs med Ostkustleden med leden som en gemensam nämnare i ett utvecklande nätverksarbete. I projektet definieras nya målgrupper som skapar förutsättning för ökad diversifieringen, nya verksamheter och arbetstillfällen som bidrar till en levande landsbygd. Syftet är att öka intresset för att ta tillvara områdets natur- och kulturresurser inom naturturism. Mera ut bidrar till att fler företag erbjuder upplevelsebaserade aktiviteter i anslutning till leden. Ett ökat utbud av sådana aktiviteterleder till att fler besökare, både långväga gäster och kommuninvånare, finner anledning att besöka området runt Ostkustleden. Genom lokalturism utvecklas människors kunskap om, känsla för- och kärlek till den egna hembygden.Tillsammans med projektets samarbetspartners inom besöksnäringen, ledens markägare och övriga intressenter utvecklas en strategi för en säkerställs en uthållig och hållbar utveckling av besöksnäringen i området. För att naturturism ska kunna bedrivas hållbart tas det fram verktyg som de olika aktörerna kan använda för att sprida kunskap till sina besökare om allemansrätt, naturvett och hur man ansvarsfullt vistas i naturen. För att underlätta för besökare längs leden att planera sitt besök och ta de av allt som erbjuds i området utvecklas ett informationsmaterial som är både digitalt och analogt.

Mål

• Minst 1 nytt arbetstillfälle
• Minst ett nytt företag
• Minst ett paketerbjudanden skapas
• Evenemangsutbudet har utvecklats
• Minst 1 ny aktiviteter kopplade till leden erbjuds besökarna
• Utbud av service och tjänster runt Ostkustleden har ökat
• Identifierade platser/sträckor som är lämpliga för tillgänglighetsanpassning
• Ostkustleden är mera känd hos allmänhet, turistföretagare, markägare och andra intressenter.
• Leden är en resurs inom folkhälso- och hållbarhetsarbetet
• Minst ett nytt nätverk har bildats för långsiktig utveckling (egentligen två, för hela samverkansområdet)
• En logga
• En hemsida
• En app, samla all information så det blir lätt att hitta, boka, resa, handla, bo m.m
• Ett kartmaterial, digitalt och på papper
• En broschyr
• En metod och ett material för att öka besökarnas kunskap om allemansrätt och naturvett
• Fler informationstavlor/vägledingsskyltar
• Information på sociala medier, tex Facebook, Instagram och twitterkonto
• Deltagits och informerats om Ostkustleden på mässor
• Medverkande har en bättre omvärldsbevakning för att kunna följa utvecklingen
• Ostkustleden är inlagd på befintliga portaler för vandring, tex vandringsguiden.se, vandring.se, sverigesvandringsleder.se, Naturvårdsverkets öppna data för leder i Sverige
• Leden marknadsförs via till exempel Google maps, Tripadvisor, vandringsleder.nu, vandra.se/Sverige, kombort.se, samt internationella vandringsidor som routeyou.com mfl.
• En långsiktig förvaltningsplan för leden
• Framtida huvudmannaskap för Ostkustleden beslutat
• Markägaravtal med alla berörda markägare
• En stuginventering med åtgärdsplan slutförd
• Minst en delsträcka anpassad så att den är tillgänglig för funktionshindrade.