Sök på webbplatsen

Möjligheternas Söderköping

Projektinformation

Projektperiod:
2019-10-18 - 2022-12-30
Geografiskt område:
Söderköpings kommun
Projektägare:
Söderköpings kommun
Budget:
Totalt 833 777 kr varav 443 777 från Kustlandet och 390000 från Region Östergötland. Utöver detta bidrar medverkande partners med ideellt arbete.
Kontaktperson:
Therèse Eklöf

Innehåll

I Söderköping finns två bygder som är relativt aktiva, i övrigt sker väldigt lite utveckling eller
aktiviteter. Söderköping har få tätorter som bär offentlig och privat service, dessutom har befolkningen på landsbygden och i skärgården, och de som verkar där, en allt högre medelålder. Det har påbörjats en generationsväxling till, men för att stärka engagemanget och få en hållbar utveckling över hela vår landsbygd och skärgård (jmf Gotlands 92 Möjligheter) behöver vi identifiera fler och nya eldsjälar (gärna yngre) som kan
driva utvecklingen över tid.
Det finns också en nedärvd motsättning mellan stad och landsbygd som behöver ”suddas ut”. Vi vill också finna det som alla Söderköpingsbor känner för Söderköping, oavsett var i kommunen de bor eller verkar, d.v.s. grunden till ett nytt platsvarumärke. Med projektet vill vi få nya idéer, nytt liv och blod in i utvecklingsarbetet i HELA Söderköping.
I januari 2018 tog Företagarna i samarbete med Swedbank och Alfastiftelsen initiativ till ett studiebesök på Gotland för att följa deras arbete med ”92 möjligheter” och framför allt delta deras inspirationsgala.
Syftet med 92 Möjligheter har varit att aktivera boende och verksamma i alla 92 socknar på ön. Huvudsyftet har varit att driva tillväxt i landsbygdskommuner.
Initiativet på Gotland stammar ur ett projekt som startade i Jönköping 2014 och kallas ”250 möjligheter” – ett projekt som enligt dem aktiverar boende och verkande i kommunens ytterområden.
Mer info finns på 92 möjligheter (www.92mojligheter.se ) respektive 250 möjligheter
(www.250mojligheter.se)
Detta projekt kommer samverka med projektet Möjligheternas Söderköping, del stadsutveckling

Genomförande och aktiviteter

Steg 1 – Q1-Q2, 2020: Kartläggning, kunskapsinhämtning och projektuppstart.
• Kartlägga och utvärdera lämpliga organisationer, föreningar, enskilda verksamheter och
privatpersoner, som kan bidra till att tillsammans med andra på sin ort skapa tillväxt och hållbarhet. I ansökan gemensamt kallade ”eldsjälar”. Detta genom informationsmöten samt nedan nämnda workshops
• Workshops skall genomföras med ”eldsjälarna” och projektets styrgrupp. Ur resultatet av dessa skall en projektplan framarbetas.
• Föreläsningar med representanter ur tillväxt/innovationssystemet (tex Almi, placemaking/Leader osv) för att inspirera och ge förståelse kring samverkans & finansieringsmöjligheter.
• En NKI/kännedomsundersökning skall genomföras i syfte att skapa ett utgångsläge, som resultatet av projektet mer löpande kan mätas utifrån.
• Kartläggning av de olika landsbygds- och skärgårdsområdena i Söderköpings kommun kring fakta, förutsättningar, samverkan och ett antal andra punkter. Syftet med detta är att skapa en utgångspunkt att mäta resultat av projektet från.
• Spridningsarbete inför projektgenomförande (ex plattform på webben, presskontakter, artiklar, inbjudna besök mm)

Steg 2 – Q2, 2020 – Q2, 2021. Idéinsamling, coaching, genomförande och uppföljning
• Insamling av idéer från de olika områdena
• Projektledaren och eldsjälar samverkar för att ytterligare gruppera och göra en första analys av idématerialet som insamlats.
• Genomförande av inspirations/samverkansmöten enskilt och i grupp i bygderna med syftet att coacha och stötta i idéutveckling och möjliggöra genomförande.
• Framtagande av plattform för idégenerering och resultatpresentation, löpande arbete med denna.
• Arbeta fram ett lokalt prioriterat åtgärdsprogram
• Planera och genomföra beslutade prioriterade åtgärder

Steg 3 – Q3, 2021 -2022
• Fortsatt genomförande enligt tidigare prioriterat åtgärdsprogram
• Uppföljning, utvärdering och dokumentation av resultat
• Ta fram och visualisera arbetsprocessen till en processmall/lathund
• Spridningsarbete av resultatet efter projektavslut (ex konferenser, artiklar, inbjudna besök mm)
• Planering för nya projekt/projektidéer/åtgärder som ej rymts, kunnat finansieras eller hunnits med inom detta projekt.

Syfte

Syftet med projektet är att stärka hela Söderköpings kommun som plats att bo, verka och besöka, genom att aktivt arbeta med idégenerering, processledning och coachning för att stärka boende och företagare i tillväxtarbete och verksamhetsutveckling. Allt för att skapa hållbarhet både för boende, verksamma och företagare i kommunen. Detta syftar till på lång sikt ändra människorna i Söderköpings mindset till positivt och framåtsträvande, med förmågan att se utanför boxen. Att skapa en stolthet och öka attraktiviteten för den lokala platsen men främst för Söderköping i sin helhet.

Mål

Vid projektets slut skall följande ha möjliggjorts tack vare projektet:
• Uppnått en gemensam målbild för hela Söderköping som plats, men också respektive lokal plats. t.ex. Gårdeby, Bottna. Genom att skapa lokala samverkansgrupper och ta fram en processmall hur de arbetar med framkomna idéer och verksamhetsplaner
• Stärkt lokal stolthet. Genom de lokala samverkansgrupperna ta fram vad de lokalt är stolta över, men också vad de är stolta över i Söderköping som helhet. Hur använda det i tillväxtarbetet framåt?
• Stärkt lokal samverkan. Genom de lokala samverkansgrupperna arbeta fram lokala idéer för utveckling och informera om hur de kan ta idé till handling och resultat.
• Fler har lärt sig vikten av samverkan och kan processen ”från idé – till genomförande”. Genom att arbeta fram en processmall för hur detta arbete kan gå till och var stöd i forma av rådgivning och finansiering finns idag.
• Genomföra minst 6 st workshops för eldsjälar och projektgrupp.
• Genomföra minst 4 st uppföljningsmöten
• Identifiera minst 14 lokala ”eldsjälar”
• Identifiera minst 50 idéer
• Genomföra minst 10-12 idéer (effektmål)
• Generera och aktivera minst 8 nya affärsmöjligheter för företagare (Effektmål)
• Identifiera minst 5 st lokala utvecklingsgrupper aktiverats (jämt spridda geografiskt) (Effektmål)
• Verka för att minst 2 st lokala utvecklingsplaner (LUP) startas upp (Effektmål)