Sök på webbplatsen

Framtid - nästa programperiod


Juni 2022-besked om prioritering

Vår inlämnade strategi är prioriterad och Kustlandet tillhör de 40 områden som kommer att få arbeta med Leader under programperioden 2023-2027. Jordbruksverket har meddelat att man reserverat 41,5 miljoner för vår räkning

Nu gäller det att få resterande detaljer på plats under hösten så att den nya verksamheten kan starta i början av 2023.

 

Oktober 2021-Strategin inskickad

Den 15/10 var det deadline för att skicka in ansökan om att bilda ett nytt leaderområde till Jordbruksverket. Kustlandet är ett av 42 områden som tagit fram en utvecklingsstrategi för åren 2023-2027 och nu väntar på besked om att bilda ett nytt område. 

Vi vill tacka alla som varit med och bidragit med inspel till strategin och som kommit med kloka synpunkter under remissperioderna. Ett extra tack till de som ingått i vår fokusgrupp, som följt processen och som varit vårt bollplank under framtagandet. 

Här kan ni ladda ned och läsa den slutliga utvecklingsstrategin. 

Besked om vi prioriteras som nytt leaderområde kommer under hösten 2022.

Nedan kan ni följa hela processen som lett fram till den färdiga strategin. 

 

Januari 2021-Nu startar processen om att bilda ett nytt leaderområde

Nu har processen med att bilda nya leaderområden för nästa programperiod börjat. På denna sida kommer ni att kunna följa och påverka arbetet. Här kommer även kalendarium för informations- och förankringsmöten visas. Ett nytt leaderområde och dess handlingsplan, en så kallade utvecklingsstrategi, ska vara resultatet av en bred och och öppen dialog mellan områdets intressen (företag, privatpersoner, ideella föreningar, offentlig sektor, intresseorganisationer m.fl.). Alla former av medverkan, åsikter och förslag är därför välkomna. Inspelen ska sedan sammanställas, diskuteras och prioriteras i olika remissomgångar. Målet är att processen ska utmynna i ett leaderområde och en strategi som ska vara ett gemensamt uttryck för den landsbygdsutveckling som området vill bedriva under den nya programperioden. För att leda och övervaka processen har det bildats en Framtidsgrupp bestående av Malin Ohlsson (Västervik), Britta Andersson (Sankt Anna), Jenny Elander Ek (Valdemarsvik), Åsa Nilsson (Misterhult), Roland Åkesson (Mönsterås) och Lars-Göran Arvidsson (Vikbolandet) som tillsammans representerar alla tre sektorerna näring, offentlig och ideell. Under processen är tanken att Framtidsgruppen ska utökas och omformas för att slutligen bli det nya leaderområdets styrelse.

Enkäter

En viktig röst i framtagandet av nya strategier är just ni som bor och verkar i området. Det är ni som vet vilka utmaningar och möjligheter ni ställs inför. Förutom att delta på våra möten kan ni delge oss era idéer och utvecklingsbehov genom att besvara vår enkät. Vi har även tagit fram en enkät som vänder sig till unga i åldern 13-25 år för att få med de ungas perspektiv, intressen och behov. Genom att svara på våra enkäter eller delta på våra möten kan ni ge oss värdefull input om vilka landsbygdsfrågor just ni anser är viktiga och vilka insatsområden som bör ingå i vår strategi. Enkäterna kommer vara öppna fram till augusti 2021 och resultatet analyseras löpande. 

Enkätsvar-Kustlandet i framtiden 

Via länkarna nedan kan ni ta del av de svar som registrerats för våra enkäter "Kustlandet i framtiden och #Ungikustlandet"

Svar enkät Kustlandet i framtiden

Svar enkät #ungikustlande

 

Juni 2021-Vad har vi gjort och vad händer nu? 

Under våren har vi varit i kontakt och fört dialog med 230 företag, föreningar och myndigheter i vårt område. Vi har genomfört nio lokala och tematiska dialogmöten där vi diskuterat områdets utvecklingsbehov och möjligheter. Via de enkäter som vi haft ute har vi hittills fått in 310 svar med idéer och synpunkter om vad vår strategi bör inkludera. Vårens arbete har nu resulterat i att vi även fått besked om att kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås ställt sig positiva att medverka och medfinansiera ett nytt leaderområde. Förutom förankringsarbeten har framtidsgruppen även arbetat med  omvärldsbevakning och framtidsspaning samt fördjupat sig i övriga regionala planer, rapporter och statistik. En fokusgrupp har bildats och består av 55 personer som anmält intresse för att delta i processen. Två arbetsmöten med fokusgruppen har hållits under våren.

 

Juli 2021-Utvecklingsstrategin är nu ute på remiss

Utifrån de inspel vi fått in via möten, mejl och enkätsvar och i dialog med utsedd framtids- och fokusgrupp har vi nu ett första förlag till utvecklingsstrategi för vårt område. Nu skickar vi ut strategin för remiss och vill gärna ha era synpunkter. De senare delarna punkt 4.4 - 7 kommer kompletteras senare och layouten kommer uppdateras. Men det vi vill att ni främst koncentrerar er på är:

1. Finns det en tydlig röd tråd genom hela strategin från behov (SWOT) och områdesbeskrivning till mål och insatsområden?

2. Är målen och insatsområdena rätt för området? Är det något ni tycker saknas eller behöver förtydligas?

3. Övriga synpunkter?

Här kan ni ladda ned och läsa förslaget till utvecklingsstrategi 

Ni kan mejla era synpunkter eller använda er av vårt formulär: Vi vill gärna ha era svar senast den 31/8.

Mejl: info@kustlandet.com

 

September 2021--Andra remissomgången 

Nu är förslaget till utvecklingsstrategi uppdaterad efter den första remissomgången. Förslaget till strategi är nu i stort sett komplett och är i den här omgången skriven i den mall som ska skickas in till Jordbruksverket (en populärversion kommer tas fram senare). 

Nu skickar vi ut strategin för en andra remissomgång och vill gärna ha era synpunkter.

Är det något som behöver läggas till eller förtydligas? 

Mejla era synpunkter senast 1/10-21 tillinfo@kustlandet.com

Här kan ni ladda ned och läsa andra förslaget till strategi

 

En ansökan om att bilda leaderområde ska vara klar och inlämnad till Jordbruksverket senast 2021-10-15. Jordbruksverket bedömer ansökan och ber om olika kompletteringar under 2022. Det nya leaderområdets verksamhet planeras starta januari 2023.

 

Anteckningar från dialogmöten

Här nedan kan ni läsa anteckningarna från respektive dialogmöte