Sök på webbplatsen

Hembygdsparken i Fliseryd

Projektinformation

Projektperiod:
2021-06-01 - 2022-12-31
Geografiskt område:
Mönsterås kommun
Projektägare:
Fliseryd hembygdsförening
Budget:
Totalt 850 000 kr varav 550 000 kr i stöd från Kustlandet, 150 000 kr privat från Häradssparbanken och 150 000 kr privat från Stena Renewable. Därutöver bidrar föreningen med 450 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Lars Tyrberg

Innehåll

I dagsläget är föreningens verksamhet begränsad av hembygdsparkens faciliteter. Genom en om- och tillbyggnad (ca 75 kvm) av den befintliga serveringsbyggnaden, isolera den för åretruntbruk samt förse den med handikapptoalett, kök och en mindre möteslokal utökas möjligheterna att använda parken. I samarbete med andra aktörer kan vi utveckla nya arrangemang såsom studiebesök, föreläsningar, studiecirklar, grillkvällar, uppträdanden mm.

Genomförande och aktiviteter:

Intresset för kulturarv och naturupplevelser växer i Sverige. Föreningens ambition är att kunna bibehålla och utveckla verksamheten för att bland annat stärka besöksnäringen i bygden samt anordna ytterligare arrangemang. En starkt begränsande faktor är dock att Hembygdsparken saknar vatten och avlopp. Föreningen planerar därför att ansluta till det kommunala va-nätet och göra en åretruntutrustad om- och tillbyggnad (ca 75 kvm) av den befintliga  serveringsbyggnaden för att förse den med handikapptoalett, kök och en mindre möteslokal.

Aktiviteter:

 • Detaljplanering och mobilisering.
 • Inköp och transporter.
 • Markarbeten och grävning
 • Ombyggnad, tillbyggnad och inredning av byggnad med 1 handikapptoalett, kök, förråd och samlingslokal.
 • Anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
 • I samband med att va-ledningen grävs ned kommer den i samma sträckning befintliga luftburna elservisen ersättas med jordkabel och förberedelse (tomrör) göras för fiberanslutning.
 • El och VVS i tillbyggnad utförs av certifierade hantverkare.
 • Anpassning av existerande aktiviteter för rörelsehindrade
 • Utveckling av nya aktiviteter.
 • Rekryteringsaktiviteter för yngre generationer.
 • Informationsspridning om nya faciliteter och nya aktiviteter
 • Administration och redovisning av projektet.
 
 

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla utbudet på fritidsaktiviteter och kulturupplevelser i Fliseryd, engagera yngre generationer i ideell verksamhet samt stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare.

 

Mål

I dagsläget är föreningens verksamhet begränsad av de sanitära förhållandena. Genom de under aktiviteter beskrivna åtgärderna utökas möjligheterna att använda parken i samarbete med besöksnäringen för arrangemang av skilda slag med anknytning till föreningens verksamhet såsom studiebesök, föreläsningar, studiecirklar, grillkvällar, uppträdanden mm. Allt i syfte att öka kunskapen om och känslan för att hembygdens kultur-och naturarv  fördjupas och förs vidare till kommande generationer. I anslutning till dessa arrangemang är det naturligt att kunna ha viss servering. Det avses dock inte bedrivas någon fristående kaffeservering liknande den som bedrivs av samhällsföreningen i Patron Gustafs Trädgård. Vidare planeras en utveckling av samarbetet med skolan som har cirka 100 barn (12 klasser i grundskola och förskola) som skulle kunna nyttja Hembygdsparken för utbildning.

Kvantitativa mål:

 • En uppgraderad och tillbyggd föreningsbyggnad med vatten och avlopp för åretruntbruk ger 
  möjlighet till ett 15-tal förnyade och handikappanpassade aktiviteter/år i form av studiebesök, föreläsningar, 
  studiecirklar, grillkvällar, uppträdanden mm.
 • En ny service för boende och besökare.

Kvalitativa mål:

 • Bättre förutsättningar för utveckling av aktiviteter och evenemang.
 • Bekvämare och effektivare lokaler.
 • Nya möjligheter för 
  rörelsehindrade att delta i aktiviteter.
 • Stärkta kulturarvs- och naturupplevelser som gynnar besöksnäringen.
 • Ökad trivsel bland boende i Fliseryd med omnejd

Långsiktiga mål:

Fler fritidsaktiviteter och kulturupplevelser i FliserydBygdens attraktivitet ökar. Ökat ideellt engagemang bland yngre generationer.