Sök på webbplatsen

Fotboll på landsbygd

Projektinformation

Projektperiod:
2022-03-21 - 2024-08-25
Geografiskt område:
Leaderområde Kustlandet
Projektägare:
Smålands Fotbollsförbund
Budget:
Totalt 1 394 000 kr varav 994 000 kr i stöd från Kustlandet, 200 000 kr från RF-SISU Småland och 200 000 kr i egen medfinansiering. Därutöver bidrar medverkande också med 600 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Ulf Petersson

Innehåll

Bakgrund

Sverige är ett stort land och vi blir allt fer. Växande städer och tillväxtregioner har alltför länge tagit fokus i samhällsutvecklingen och politiken. Klyftan mellan stad och land har växt. Idrottsrörelsen är en av få verksamheter som fortsatt är stark i landsbygder och glesbygder. Det fnns idrottsföreningar nästan oavsett hur litet samhället eller byn är. Skälet är enkelt, idrott ger gemenskap och glädje, utmaningar och välbefinnande. Idrotten har en kraftfull kombination av lusten i nuet och samhällsnyttiga effekter. Det märks även i den globala Agenda 2030-deklarationen där idrott lyfts fram som en viktig faktor för en hållbar social utveckling. En levande landsbygd är centralt för att skapa ett hållbart samhälle och viktig pusselbit i ambitionen att leva upp till FN:s globala hållbarhetsmål. Idrott i landsbygder är en naturlig och invävd del idrottens förändringsarbete Strategi 2025 där idrott hela livet för fler är ledstjärnan. Idrotten har en viktig roll för attraktiva livsmiljöer. Den är ett socialt och samhälleligt kitt som ger vänskap och meningsfullhet i vardagen och en känsla av sammanhang som är så viktig för framtidstro och tillhörighet i samhället. Idrotten är en medkraft för hälsa och välbefinnande och kan hjälpa till att stoppa den negativa utvecklingen kring stillasittande, psykisk ohälsa och utanförskap. Idrottens universella språk är en väg till det svenska språket och in i det svenska samhället för våra nya medborgare och de som vill komma in i samhällsgemenskapen. Passionen för idrott är en väg till bildning och utbildning. Idrotten på orten kan också vara en väg in i sysselsättning och kan vara viktig för rekrytering av kompetens till företag och arbetsplatser. Moderna multifunktionella och hållbara mötesplatser för idrott och andra ideella verksamheter och samhällsservice är en utmaning när den kommunala ekonomin tryter. Lokala hållbara idrottsevenemang lockar besökare, det ger engagemang, stolthet och delaktighet för invånarna och orten. Landsbygden är elitidrottens mylla. En levande landsbygd där passionen och tillgången till plats att träna lägger grunden för framtida OS- och VM-medaljörer som ger stolthet till orten och nationell gemenskap till landet. Vi har också tagit del av ett arbete som genomförts av Norrbottens Fotbollsförbund med föreningar som fanns i deras distrikt och som inte hade någon verksamhet för barn och ungdomar och som indirekt var insomnande. Här kunde vi bl.a. se att frekvent ökad närvaro av olika experter/rådgivare gav ett enormt bra resultat, vilket inspirerat oss mycket i vårt tänk med vårt projekt. Idrotten är en folkrörelse som får hela Sverige att leva och utvecklas. Smålands/Östergötlands vill därför pröva en modell om vilket stöd som kommer att behövas för att hjälpa våra föreningar som idag bedriver sin verksamhet i landsbygd. Därför vill nu genomföra och pröva detta arbete i projektform i Leader området Kustlandet. Vi bifogar också med vår ansökan en sammanställning av den förstudie som genomförts i Östergötland och Småland.
Vi har i vår förstudie haft dialog och fått intresse/behov av följande föreningar i Kustlandet: Blomstermåla IK, Fliseryd IF, IF Stjärnan, , Gamleby IF, Ankarsrums IF och Gunnebo IF, Kvarsebo IK, Simonstorp IF, Kättinge IF, Bråvalla IK, Kuddby IF, Stegelborgs IF, Östra Ryds IF, Valdemarsvik IF, Gusums IF och Ringarums IF.

Genomförande och aktiviteter

Huvudsakliga moment:
1. Startbesök och information
2. Anläggningsutveckling genom platsbesök, analyser, utbildning, expertstöd, framtagande av lokala planer i dialog och studiebesök
3. Organisationsutveckling genom utbildning, expertstöd, planering, rekrytering i kommunikation, projektledning och styrelsearbete
4. Nätverksträffar, fysiska och digitala, för att knyta samman föreningar så att de kan hjälpa och inspirera varandra
5. Idrottsutveckling genom utbildning och expertstöd för att stärka och utveckla föreningars idrottsverksamhet för alla åldrar
6. Projektledning, styrning, utvärdering och admin

Syfte

Att pröva en modell med ett förstärkt stöd och utvecklingsprogram för visst utvalda fotbollsföreningar på landsbygd i Östergötland, Småland och Blekinge och genom detta säkerställa deras fortsatta utveckling. Att med projektet resultat påverka framtida resursfördelning inom Svensk Fotboll och idrott med inriktning på idrottens betydelse på
landsbygd.

Mål

Våra kvantitativa mål är
Att minst 20 fotbollsföreningar deltager i projektet.
Att minst 200 ledare har aktivt deltaget och utvecklats i sin roll inom föreningen.
Att vi genomfört minst fyra dialoger med ungdomar ifrån deltagande föreningar på temat – Sätt framtiden på dagordningen
Att minst ett drifts och skötselnätverk skapats mellan fotbollsföreningar i området.
Att varje förening har ökat sitt ideella engagemang med 2500 timmar per förening.

Kvalitativa mål är
Att varje deltagande förening skall ha tagit fram en ledarförsörjningsplan med inriktning på jämställd och inkludering under projekttiden
Att varje förening som äger sin anläggnings skall ha tagit fram en skötsel och investeringsplan för sin anläggning.
Att varje förening skall tagit fram en utvecklad verksamhetsplan för framtiden med inriktning på landsbygdsutveckling
Att inga föreningar har avvecklat sin verksamhet, utan stärkt och ökat engagemang och ideell arbetstid.
Att varje förening skall utformat en unik plan för utveckling baserad på sina behov och önskemål.