Sök på webbplatsen

Lokal serviceutveckling - för ökad service på landsbygden

Projektinformation

Projektperiod:
2022-05-05 - 2024-12-31
Geografiskt område:
Leaderområde Kustlandet
Projektägare:
Coompanion i Kalmar län
Budget:
Total budget för Kustlandets del (50 %) av samverkansprojektet är 667 329 kr, varav hela beloppet från Kustlandet. Därutöver bidrar medverkande med 260 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Ann Sellbrink

Innehåll

Bakgrund

Tillväxtverket ger en relativt mörk bild av serviceläget i landets gles- och landsbygder. Rapporten beskriver hur de små dagligvarubutikerna på landsbygden har minskat betydligt under en följd av år medan de allra största butikerna har blivit fler. ”Orsakerna är många, men en minskande befolkning på mindre platser, en ökad konkurrens från stora
köpcentrum i större tätorter och förändrade köpmönster har bidragit till utvecklingen med färre butiker och serviceställen.” (Källa: ”Tillgänglighet till offentlig och kommersiell service 2021”) I Kalmar län ser vi en minskning av det totala antalet butiker med fullsortiment från 220 butiker år 1996 till 139 butiker år 2021, dvs en minskning med 81 fullsortimentsbutiker, eller 37%. (Källa: Pipos).

Även i de kommuner där relativt många lanthandlare ännu finns kvar uttrycker kommunens landsbygdsutvecklare en oro för hur situationen kan se ut om fem år, då flera av de existerande butikerna kämpar med lönsamheten i sina företag. I flera fall är handlarna nära eller över pensionsåldern, men har svårt att hitta efterträdare med nuvarande
lönsamhet och arbetsinsats.

Tillväxtverket beskriver servicen i landsbygderna idag ”vara på en ”miniminivå” som inte kan minska utan att det får konsekvenser för möjligheterna att bo och verka på landsbygderna i Sverige – särskilt i händelse av kris.” Digitala butiker med helt eller delvis obemannade lösningar lyfts fram som en möjlighet att öka landsbygdens service, samtidigt som man lyfter ett varnande finger för att obemannade butiker kan komma att konkurrera ut befintliga
butiker och därmed sänka servicenivån lokalt. (Källa: ”Tillgänglighet till offentlig och kommersiell service 2021”)

Många handlare inser behovet av utveckling för att deras verksamhet ska kunna finnas kvar på orten. Lösningar med exempelvis med en digitaliserad, delvis obemannad (hybrid-)butik kan leda till ökad flexibilitet, minskat antal arbetstimmar och därmed bättre lönsamhet. Hindret för att vidareutveckla verksamheten är ofta tid (för att planera och utveckla), kunskap (om vilka lösningar som finns, goda exempel, var och hur man söker stöd) samt ekonomi/
tillgång på kapital. ”Jag vill utveckla verksamheten men behöver någon som håller mig i handen”, uttryckte en lanthandlare angående att bredda och delvis digitalisera verksamheten för ett hållbart företagande.

På andra orter saknas butik och annan service, men eldsjälar och ideella krafter önskar starta och driva exempelvis butik. Denna skulle kunna vara helt eller delvis obemannad och kompletteras med andra serviceslag. Här ser vi behovet av ”Lokal Serviceutveckling”, som kan förmedla kunskap och goda exempel, vägleda och coacha de som vill samarbeta för att utveckla sin bygd. Utifrån vår erfarenhet och den information vi fått av kommunernas
landsbygdsutvecklare ser vi att tex Odensvi, Hasselö, Ukna, Fliseryd och Timmernabben skulle ha nytta av att delta i aktiviteter och nätverk. Alla är inte tillfrågade i dagsläget, utan detta kommer att göras inom projektets ram. Vi räknar med att fler ansluter efterhand.

Projektet kan även bidra till utveckling, förnyelse och ökad tillgänglighet av drivmedelsförsörjning på landsbygd. Fokus ska ligga på lokala kontakter och förankring av tänkbara strukturer och modeller för förnybara energislag. Med ”Lokal Serviceutveckling” som ingång kan vi även bistå företagare som står inför ett ägarskifte, genom att losta
dem vidare i Coompanions arbete med ägarskiften.

Inom ”Lokal Serviceutveckling” avser vi att initiera processer och erbjuda hjälp till självhjälp för lanthandlare och gårdsbutiker. De områden som efterfrågats i vårt arbete med projektet ”ServiceLyftet” (https://coompanion.se/kalmar-lan/projekt-i-kalmar-lan/servicelyftet/) utvecklas med en lokal inriktning utifrån våra specifika förutsättningar. Vi lotsar lanthandlare, gårdsbutiker och andra som är intresserade av att utveckla serviceutbudet på
landsbygden, så att de själva kan och vågar ta steget mot ökad service på landsbygden.

Genomförande och aktiviteter

Projektet är ett samverkansprojekt som genomförs med stöd av leaderområdena Kustlandet och Astrid Lindgrens hembygd. Inom Kustlandet omfattar projektet Mönsterås, Oskarshamns och Västerviks kommuner. Projektets huvudsakliga aktiviteter:

- Skapa överblick, informera och samla input

- Samla goda exempel, handledningar och modeller

- Skapa och starta nätverk med aktiviteter

- Rådgivande och processledande arbete existerande och nya servicepunkter

En mer detaljerad aktivitetsplan finns tillgänglig.

Syfte

”Lokal Serviceutveckling” syftar till ökad och bibehållen service på landsbygden.
Landsbygdens butiker är inte bara en plats där boende och besökare kan handla sin mat. Butiken är ett nav, en samlingspunkt, en trygghet och en bas där olika slags service kan finnas. Att ha en butik på orten skapar attraktivitet och framtidstro. Butiken skapar förutsättningar för den som vill bo och arbeta på en ort, och den ger förutsättningar för att minska privatresorna och därmed minskad miljö- och klimatpåverkan. Med en landsbygdsbutik som bas kan också fler serviceslag utvecklas, till gagn för både handlare och ortsbor.

Mål

Till projektets slut:
• Alla identifierade lanthandlare och gårdsbutiker i området kontaktas och erbjuds deltagande i projektet.
• Minst 10 av dessa tar del av övergripande information om möjligheterna med bibehållen och utökad service med hjälp av ökad digitalisering.
• De identifierade företagen och lokala utvecklingsgrupperna, liksom till alla involverade kommuner samt Region Kalmar län erbjuds lokalt anpassad baskunskap i ämnet via det digitala inspirationsmaterial som projektet sammanställer och sprider.
• Minst 7 företag/intressenter deltar i projektets nätverksaktiviteter och ökar sitt nätverk och sin kunskap om digitalisering, finansiering, möjligheter till utökade serviceslag och liknande.
• Minst 1 lokal utvecklingsgrupp startar resan för att starta eller utveckla service på landsbygden.
• Minst 3 existerande företag får fördjupad rådgivning för att utveckla eller digitalisera sin service.
• Minst 2 företag breddar och/eller digitaliserar sin service, för minskad sårbarhet och ökat utbud på landsbygden.
• Minst 1 nytt företag för service på landsbygden startas.

Mål på längre sikt
• En motståndskraftig och hållbar landsbygd med fungerande service och fler arbetstillfällen i området, vilket borgar för en bättre social hållbarhet.
• Bättre ekonomisk hållbarhet för de lokala serviceföretagen.
• Den lokala ekonomin växer, mer pengar stannar och spenderas på landsbygden.
• Möjlighet för de boende på orten att minska sina resor, då service finns i närområdet. Detta leder till en ökad miljömässig hållbarhet.
• Ökad attraktivitet och engagemang bland såväl boende som turister på mindre orter i området.
• Området blir en föregångare och förebild för andra landsbygdsområden i landet när det gäller service.