Sök på webbplatsen

Innovativ och rationell sophantering i skärgård

Projektinformation

Projektperiod:
2019-07-30 - 2021-12-31
Geografiskt område:
Valdemarsviks kommun
Projektägare:
Valdemarsviks kommun
Budget:
Totalt 2 014 000 kr varav 1 314 000 från Kustlandet och 700 000 kommunal medfinansiering. Utöver det bidrar medverkande partners med 800 timmar ideellt arbete.
Kontaktperson:
Carl Hamilton

Innehåll

Skärgården är kanske Söderköpings, Valdemarsviks och Västerviks starkaste varumärke. Ett ökande antal fritidsboende och besökare vistas i skärgården. Öar och naturhamnar är även frekventa besöksmål. Människans närvaro i skärgården lämnar dock spår och rutiner för hantering av sopor har inte följt med i utvecklingen. Behoven är särskilt stora sommartid.

I skärgården finns inga miljöstationer och mycket avfall är osorterat och återvinns därför inte på ett tidsenligt sätt. Det är också ett arbetsmiljöproblem för de entreprenörer som sköter hämtning av hushållssopor på uppdrag av kommunerna. Soptunnor och återvinningsstationer i skärgården är inget kommunalt ansvar. Avfall ska egentligen föras iland och lämnas på fastlandets återvinningsstationer men det är inte tillåtet att transportera sopor i turbåtar så informella system förekommer.

Behoven gällande sophantering och återvinning utgör emellertid möjligheter för lokala företag och entreprenörer. Med hjälp av ny teknik kan system för effektivt omhändertagande utformas. Moloker skulle kunna placeras i flytbryggor och möjliggöra att stora kvantiteter sopor kunde källsorteras och hanteras rationellt. Moloker är stora cylindrar med sopnedkast uppepå. Molokerna är inklädda med kraftiga plastpåsar vilket möjliggör lyft/tömning med kran direkt från flytbryggan till båten som hämtar och transporterar iland. Genom placering i flytbryggor tas inte plats på land i anspråk och risk för lukt och skadedjur minimeras.
Flytbryggor är lätta att komma åt med båt och eftersom de även kan användas som hållplats för kollektivtrafik passeras de naturligt av resande folk.

Sammantaget finns det behov av att modernisera och öka återvinningsgraden i skärgårdens renhållningsarbete. Lokala företagare och boende ihop med Valdemarsviks, Västerviks och Söderköpings kommuner är eniga om att man tillsammans vill genomföra ett projekt med Harstena som bas för att prova ett nytt system för sophantering i skärgård.

Genomförande och aktiviteter

Uppstart
Projektet inleds under hösten 2019 med mobilisering, bemanning samt detaljplanering. Slutliga ritningar och specifikationer av flytbrygga och moloker fastställs i dialog mellan projektparterna. Anmälan om vattenverksamhet görs till länsstyrelsen Östergötland, bygglov söks av Valdemarsviks kommun och strandskyddsdispens söks (förberedande förfrågningar har gett positiva besked).

Byggnation
Under vintern 2019/2020 färdigställs en prototypflytbrygga med moloker av Aquavilla Produktion och San Sac. Tillverkningen sker till självkostnadspris som del av pilotprojekt så ingen upphandling behöver göras. Bryggan ska kunna hantera åtta fraktioner och vara dimensionerad för att kunna hantera 7 ton/vecka under sommaren och en längre isperiod utan tömning under vintern. Måtten på bryggan blir ca 20 x 6 x 3 m och den gjuts av
betong som tål havsvatten.

Systemutveckling
Den första versionen av sophanterings- och återvinningssystemet utvecklas i dialog mellan projektparterna. Flytbryggan transporteras till och förankras i anslutning till av- och påstigningsplatsen för turbåtarna på Harstena, våren 2020.

Testperioder
Projektet omfattar tre testperioder – sommaren 2020, vintern 2020/2021 samt sommaren 2021. Testperioderna omfattar två somrar för att dessa blir svårast och viktigast att hantera på rätt sätt men att systemet fungerar under låg belastning på vintern är också viktigt. Mellan testperioderna görs delutvärderingar och revideringar av pilotsystemet.

Utvärdering
I projektets slutskede hösten 2021 kommer samverkande parter tillsammans att utvärdera projektet och det slutliga pilotsystemet som helhet. En slutrapport skrivs.

Informationsspridning
Inför driftsättning och under testperioderna informeras boende och besökare om projektet och hur systemet ska användas. Dokumentation och spridning av resultat och erfarenheter kommer att ske kontinuerligt genom rapporter och nyheter. Kommunernas informatörer bistår projektet med informationsspridningen.

Projektledning och administration
Valdemarsviks kommun och en av dem utsedd projektledare genomför, samordnar och administrerar projektet med stöd av kommunens ekonomiavdelning. Projektets styrgrupp utgörs av representanter utsedda av samverkande parter.

Syfte

Det övergripande syftet med detta projekt är att modernisera och miljöanpassa sophanteringen för öar utan fast vägförbindelse, stärka det lokala näringslivet samt bidra till en levande skärgård.

Mål

Kvantitativa:
Ett test av ett rationellt och miljövänligt sophanteringssystem
En prototyp av en flytbrygga med moloker för sophantering och återvinning i skärgård
Ett system för källsortering på ö utan fast landsförbindelse
En utvärdering av projektet som redovisas i en slutrapport

Kvalitativa:
Ökade möjligheter för lokalt företagande
Bättre arbetsmiljö för personal i företag som arbetar med renhållning
Mindre transporter
En attraktivare boende- och besöksplats genom att vara miljösmart
Mindre nedskräpning och mer källsortering
En bättre tilläggningsplats för kollektivtrafik som också förbättrar tillgängligheten
Bidra till uppfyllandet av miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård